Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Pomáhame Ukrajine

AJ PODUNAJSKÉ BISKUPICE POMÁHAJÚ!

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice organizuje adresnú pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou z Ukrajiny. Na tejto podstránke aktualizujeme všetky dôležité informácie o opatreniach na celoštátnej, regionálnej i miestnej úrovni.

Vyhlásenie predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice k aktuálnej situácii na Ukrajine

My, predstavitelia mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice, poslanci miestneho zastupiteľstva a starosta mestskej časti odsudzujeme vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine.

Ide o neakceptovateľné a hrubé porušenie medzinárodného práva a neospravedlniteľný zločin proti ľuďom v Ukrajine a mieru v Európe.

Obyvateľom Ukrajiny vyjadrujeme podporu a solidaritu.

ZBIERKA - Farská charita Bratislava-Podunasjké Biskupice v spolupráci s Bratislavskou arcidiecéznou charitou organizujú zbierku pre odídencov z Ukrajiny.

Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko

Orientačná mapa - Bratislava

Na tejto stránke https://ua.gov.sk nájdete dôležité kontakty a podrobné informácie vo svojom rodnom jazyku o tom, čo vás čaká priamo na hraniciach a po ich prechode na Slovensko. 

Pobyt

Pobyt s platným biometrickým pasom:

Ak máte platný biometrický pas, môžete sa zdržiavať na území Slovenskej republiky a schengenskom priestore 90 dní. Aby ste mohli ostať legálne na území SR dlhšie, počas tejto doby sa budete musieť rozhodnúť, či požiadate o niektorú z foriem pobytu, alebo požiadate o dočasné útočisko, prípadne o azyl.

Dočasné útočisko:

Občania Ukrajiny prichádzajúci na územie SR z vojnou postihnutej domoviny môžu od 01. 03. 2022 žiadať o poskytnutie dočasného útočiska v Slovenskej republike.

Ak sa už nachádzate na území SR, môžete požiadať o dočasné útočisko na príslušnom oddelení cudzineckej polície Policajného zboru podľa miesta, kde ste ubytovaný (https://www.minv.sk/?kontakt-na-oddelenia-cudzineckej-policie-pz).

 • Kontakt na oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava: Regrútska 4, Bratislava 831 07 GPS: N 48.2098064 E 17.190732000000025, +421 9610 36999; +421 9610 36959, (otvorené 24/7).
 • K vybaveniu dočasného útočiska potrebujete cestovný, identifikačný alebo iný doklad.
 • Dočasné útočisko vám bude poskytnuté, aj keď nemáte žiadne doklady, v takom prípade bude o vašej žiadosti rozhodnuté približne do 30 dní. Ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť a hygienické potreby dostanete ihneď.
 • Dočasné útočisko sa vzťahuje na štátnych občanov Ukrajiny a ich príbuzných bez ukrajinskej štátnej príslušnosti, konkrétne: na manžela štátneho občana Ukrajiny, a maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny, na rodiča maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.
 • Poskytovanie dočasného útočiska sa nevzťahuje na Ukrajincov, ktorí majú u nás trvalý či prechodný pobyt, žiadateľom o azyl, či ľuďom, ktorí azyl alebo doplnkovú ochranu už získali.
 • Inštitút dočasného útočiska bude SR občanom Ukrajiny a ich príbuzným poskytovať do konca roku 2022.
 • Žiadosti tých, ktorí hodnoverne preukážu totožnosť a štátnu príslušnosť, bude možné posudzovať v zrýchlenom konaní.
 • Svoju totožnosť môžu však žiadatelia preukázať napríklad aj predložením vodičského preukazu spolu s rodným listom, platným, ale aj neplatným cestovným dokladom, dokladom totožnosti či akýmkoľvek iným dokladom s fotografiou spolu s rodným listom.

Ako sa prihlásiť do evidencie obyvateľov mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice?

Občania Ukrajiny môžu na Slovensku požiadať o poskytnutie dočasného útočiska. Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu. Na vybavenie potrebnej administratívy stačí splniť niekoľko krokov, ktoré uvádzame nižšie.

Cudzinec, ktorý má tolerovaný pobyt na účel dočasného útočiska predloží pracovníkovi ohlasovne pobytu:

Doklad „Potvrdenie o udelení/predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky“ -  viac informácií tu: https://www.minv.sk/?uhcp

Vyplnené tlačivo „Presťahovanie cudzinca s udeleným tolerovaným pobytom na účel dočasného útočiska"

- tlačivo si môžete stiahnuť tu:

Presťahovanie cudzinca s udeleným tolerovaným pobytom na účel dočasného útočiska  (.doc)

Presťahovanie cudzinca s udeleným tolerovaným pobytom na účel dočasného útočiska   (.pdf)

Doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania (Dokladom potvrdzujúcim zabezpečenie ubytovania môže byť napríklad nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti, alebo potvrdenie ubytovacieho zariadenia, hotela alebo internátu o poskytnutí ubytovania, alebo čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti.)

Ohlasovňa pobytu vytlačí „Potvrdenie o udelení/predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky“ doklad, potvrdí podpisom a pečiatkou ohlasovne pobytu a odovzdá ho žiadateľovi.

Ubytovanie

Na celoštátnej stránke https://pomocpreukrajinu.sk je zoznam voľných ubytovacích zariadení pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a potrebujú dočasné útočisko.

Ďalšie ubytovacie kapacity pre utečencov v Bratislave

Hlavné mesto Bratislava pripravilo v spolupráci s partnermi ďalšie kapacity pre krátkodobé ubytovanie ľudí z Ukrajiny. V prípade, že Okresný úrad naplní ubytovacie kapacity, ktoré má k dispozícii, požiada mesto o sprístupnenie ďalšieho dočasného ubytovania s kapacitou 200 osôb. Ubytovacie kapacity sú pripravené v administratívnej budove a športovej hale na Pasienkoch.

Ubytovacie kapacity na Pasienkoch minulý týždeň predstavila námestníčka primátora pre sociálnu oblasť Lenka Antalová Plavuchová. Viac informácií nájdete v tejto reportáži: https://www.ta3.com/clanok/235061/v-bratislave-pribudnu-dalsie-ubytovacie-kapacity-pre-utecencov-docasnu-strechu-poskytol-bezodplatne-aj-sk-slovan

Hmotná núdza

Zmena vyplácania finančnej podpory

Od 1.5., priebežne na tri mesiace, prešlo vyplácanie dávok v hmotnej núdzi na spoluprácu medzinárodných organizácií: UNHCR, UNICEF, IOM a Slovenský Červený kríž s podporou Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC).

Finančná podpora

 • Konkrétna výška podpory závisí od počtu a veku členov rodiny (domácnosti). Maximálna výška podpory pre jednu domácnosť je 380 EUR mesačne. Výška finančnej podpory na jeden mesiac predstavuje pre dospelého 80 EUR, pre dieťa vo veku 3-18 rokov sumu 60 EUR a pre dieťa do 3 rokov je to suma 160 EUR. Napríklad žena s jedným dieťaťom do 3 rokov dostane finančnú pomoc vo výške 240 EUR (80+160), dvojica bez detí 160 EUR (2x80).
 • Pokiaľ je členom domácnosti osoba so zdravotným znevýhodnením (dieťa alebo dospelý), ktorý potrebuje pomoc inej osoby, môže mu byť poskytnutá aj ďalšia podpora od UNICEF alebo IOM.
 • Finančná podpora bude poskytovaná na bankový účet, prípadne inou formou, ktorú si žiadateľ dohodne pri registrácii.
 • Finančná podpora poskytovaná jednotlivými organizáciami je v rovnakej výške. Pokiaľ žiadateľovi finančnú podporu poskytuje jedna organizácia (UNHCR, UNICEF, IFRC, IOM), nebudete ju môcť dostávať od inej organizácie. 

Ako sa zaregistrovať?

 • Ak už žiadateľ-odídenec dostáva pomoc v hmotnej núdzi z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, nemusí sa znova registrovať. Príde mu rozhodnutie s inštrukciami od Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Ak žiadateľ potrebujete aktualizovať údaje, ktoré uviedol v žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi, je potrebné aby si dohodol termín stretnutia s UNHCR. Termín stretnutia si vie dohodnúť vyplnením formuláru v hornej časti stránky - https://help.unhcr.org/slovakia/cash-assistance/
 • Ak žiadateľ zatiaľ nie je poberateľom pomoci v hmotnej núdzi, registrácia je potrebná. Pre registráciu je potrebné si dohodnúť termín stretnutia vyplnením formuláru v hornej časti stránky - https://help.unhcr.org/slovakia/cash-assistance/
 • V prípade, ak si nemôže dohodnúť termín online, vie si ho dohodnúť na kontaktných miestach UNHCR a UNICEF (“modrých bodoch” v Gabčíkove (Dunajská 1376/6, 930 05 Gabčíkovo) a veľkokapacitných centrách.
 • Potom, čo si dohodne termín na webstránke, príde mu SMS správa od UNHCR, s potvrdením termínu a miesta registrácie.
 • Miestom registrácie bude buď niektoré z veľkokapacitných center (Žilina, Bratislava, Nitra, Michalovce, Humenné) alebo niektorý z Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Konkrétne miesto je určené pri dohodnutí termínu.

Viac informácií

Cudzinec prichádzajúci z Ukrajiny, ktorý sa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny preukáže preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC” spĺňa podmienku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi.

Žiadosť na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi podáva Ukrajinec na úrade, v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza.

Utečencom z Ukrajiny patrí základná dávka aj príspevky v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako u občanov SR. Jedinou výnimkou je príspevok na nezaopatrené dieťa, ktorý bude patriť na každé dieťa vo veku, v ktorom by inak plnilo povinnú školskú dochádzku, aj keď ju v súčasnosti neplní.

Utečenci z Ukrajiny v súčasnosti nemajú nárok na aktivačný príspevok ani na príspevok na bývanie. Cudzinci, ktorí budú ubytovaní na základe zmluvy o ubytovaní, totiž nesplnia podmienky na poskytovanie príspevku na bývanie.

Pri určovaní okruhu spoločne posudzovaných osôb sa za členov domácnosti budú považovať iba osoby, ktoré sa nachádzajú na území SR.

Výšky dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k nej nájdete tu: Sumy dávky a príspevkov od 01.01.2022 > ÚPSVaR 

Žiadosť o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi (UA-SK) [  DOCX]

Dotácie na deti

Dieťaťu utečenca, azylanta, alebo iného cudzinca legálne sa zdržiavajúceho na území SR, ktoré bude navštevovať materskú školu alebo základnú školu a splní podmienky pre poskytnutie dotácie (zúčastní sa výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole, odoberie stravu a patrí do niektorej z oprávnených skupín detí), je možné poskytnúť aj dotáciu na stravu.

 1. Túto dotáciu je možné poskytnúť deťom z domácností, ktoré poberajú pomoc v hmotnej núdzi alebo navštevujú materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 2. Rodine, ktorá nepožiadala o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi, resp. o poskytnutie pomoci v hmotnej požiadala až po začlenení dieťaťa do výchovno-vzdelávacieho procesu, môže byť  dotácia na stravu poskytnutá v prípade, ak dieťa navštevuje základnú školu, alebo posledný ročník materskej školy aj z titulu, že zákonný zástupca dieťaťa si na toto dieťa nemôže uplatniť tzv. zvýšený daňový bonus podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Na poskytnutie dotácie na stravu je potrebné sa informovať pri zápise dieťaťa do materskej školy alebo základnej školy, pričom zriaďovateľ školy príp. úrad usmerní rodiča k ďalšiemu postupu.

Deťom z Ukrajiny integrovaným do škôl v súlade so zákonom o dotáciách za splnenia jeho podmienok bude možné poskytnúť od mesiaca september 2022 aj dotácie na školské potreby.

Maloletí bez sprievodu

V prípade maloletých bez sprievodu, inými slovami detí, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a nachádzajú sa na Slovensku bez sprievodu rodiča alebo inej plnoletej osoby, ktorej by mohli byť zverené do starostlivosti, sa Slovenská republika riadi platnou legislatívou (slovenskou i európskou).

Keď sa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny o takomto dieťati dozvie, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorého obvode sa dieťa nachádza, je povinný bezodkladne podať súdu návrh na vydanie neodkladného opatrenia, zabezpečiť uspokojenie základných životných potrieb dieťaťa a jeho prijatie do centra pre deti a rodiny. Proces je veľmi rýchly.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny priamo komunikuje s úradmi a zariadeniami, okrem iného koordinuje obsadzovanie voľných miest v centrách pre deti a rodiny. V aktuálnej situácii má ústredie pripravené centrá pre deti a rodiny pre maloletých bez sprievodu, ktoré sa o nich postarajú. Ich kapacity boli rozšírené.

Ústredie práce ďalej v tejto veci stanovuje úlohy pre úrady práce, spravuje voľné kapacity, riadi prevozy detí, rieši problematické situácie.

Doprava

Od 1. júla sa menia podmienky cestovania pre občanov Ukrajiny / З 1 липня зміняться умови проїзду для громадян України

Humanitárna pomoc

O akúkoľvek pomoc (materiálna pomoc, psychologická podpora, právna pomoc, vzdelávanie, opatera detí a pod.) môže každý človek utekajúci z Ukrajiny požiadať cez online platformu https://ktopomozeukrajine.sk.

Zdravotnícka pomoc

1. Možnosť vybrať si kraj, ambulanciu, APS, ústavne zariadenie a všetky dostupné                 poskytovania zdravotnej starostlivosti s adresou a časom poskytovania ZS.

Presný rozpis ambulancii podľa miesta výkonu:  https://www.e-vuc.sk/

2. Sieť APS https://www.mapcustomizer.com/map/MAPA-APS-spolu (spoločná mapa                pre oba typy APS)

              Rozloženie podľa krajov (APS pre dospelých / APS pre deti a dorast):

- BA – 9 APS spolu (4/5)

- TT – 12 APS spolu (7/5)

- TN – 16 APS spolu (9/7)

- ZA – 20 APS spolu (11/9)

- BB – 8 APS spolu (13/6)

- NR – 17 APS spolu (10/7)

- E – 13 APS spolu (8/5)

- PO – 29 APS spolu (15/14)

3.     Na stránke VŠZP sa priebežne aktualizujú informácie o preplatení zdravotnej starostlivosti

            Link na : https://www.vszp.sk/ukrajina/

         4. Na stránke MZ SR sa priebežne aktualizujú všetky informácie spadajúce pod rezort

            Link na : https://www.health.gov.sk/?pomoc-ukrajine

       5.    Očkovanie - Nárok na očkovanie proti COVID-19 majú všetci občania Ukrajiny, zdržiavajúci sa na území SR

            Link na tlačovú správu : https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-ockovanie-ukrajinci

           6.     Všetky ďalšie informácie o COVID (očkovanie, testovanie)

                  Link na : https://korona.gov.sk/

Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytujú všeobecní lekári pre dospelých a všeobecní lekári pre deti. Každá všeobecná ambulancia má pridelený zdravotný obvod a je povinná prijímať pacientov s trvalým alebo prechodným pobytom v danom zdravotnom obvode. Tieto ambulancie však bývajú preťažené, takže ak neuspejete, môžete sa obrátiť na dve novovznikajúce všeobecné ambulancie pre ukrajinských utečencov v Zdravotnom stredisku na Rovniankovej ulici v bratislavskej Petržalke.

Dospelým ukrajinským pacientom pomôžu aj dve kontaktné centrá pomoci pre utečencov z Ukrajiny v Univerzitnej nemocnici Bratislava, s ordinačnými hodinami počas pracovných dní 8:00-14:00:

Viac informácií, kontakty a ordinačné hodiny k všeobecnému lekárstvu, ambulantnej pohotovostnej službe, zubnom lekárstve, liekoch, onkologickej, HIV/AIDS a psychiatrickej liečbe nájdete na tejto stránke: https://bratislavskykraj.sk/ukrajina-zdravotna-starostlivost/

Základné informácie pre Ukrajincov_1Informácie pre Ukrajincov_2Informácie pre Ukrajincov_3Informácie pre Ukrajincov_4


Informácie o dobrovoľníkoch a formách pomoci

SPRÁVY A OZNAMY


Príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny

Nariadenie vlády č. 218/2022 Z. z. po novom upravuje výšku príspevku za ubytovanie odídenca a taktiež sa ustanovuje nový termín, do kedy si budú môcť všetky oprávnené osoby uplatniť príspevok za ubytovanie odídenca.

V novoschválenom nariadení sa oprávneným osobám /fyzické osoby a právnické osoby poskytujúce ubytovanie v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie/ príspevok za ubytovanie odídenca bude poskytovať vo výške 8 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov a 4 eurá za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

V nebytových budovách slúžiacich na krátkodobé ubytovanie, ktoré môžu poskytovať právnické osoby, ak nepodnikajú v oblasti ubytovacích služieb,  bude príspevok vyplácaný vo výške 12 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov a 6 eur za jednu noc, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Účinnosť nariadenia sa navrhuje dňom vyhlásenia z dôvodu, aby bolo možné kontinuálne pokračovať v poskytovaní už zavedeného príspevku za ubytovanie oprávneným osobám a ďalším oprávneným osobám poskytujúcim odídencom ubytovanie. Zvýšenú výšku príspevku si ubytovatelia budú uplatňovať za celý mesiac jún 2022.  Oprávnené osoby si budú môcť uplatňovať príspevok za ubytovanie poskytnuté odídencovi najdlhšie do 30. septembra 2022, pričom vzor zmluvy o poskytovaní ubytovania zostáva nezmenený.

Doterajšia výška príspevku za ubytovanie bola 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov a 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov. Nariadenie taktiež určuje aj maximálnu výšku príspevku, ktorú je možné oprávnenej osobe vyplatiť za poskytovanie ubytovania v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie (podľa počtu obytných miestností príslušnej nehnuteľnosti):

1 obytná miestnosť - 570 eur (doteraz   500 €)

2 obytné miestnosti - 860 eur (doteraz   750 €)

3 obytné miestnosti - 1140 eur (doteraz 1000 €)

4 a viac miestností - 1430 eur (doteraz 1250 €).

Nariadenie vlády č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca.

Manuál pre oprávnené osoby a obce k príspevku za ubytovanie odídenca - aktualizácia 2.5.2022

Poskytovanie príspevkov za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska upravuje aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2021.

Výška príspevku za ubytovanie závisí od veku ubytovaných osôb.  

 • 8 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
 • 4 eurá za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Na príspevok od obce majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia.

 • vlastníci  bytov a rodinných domov.
 • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie/podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty/;
 • obce a vyššie územné celky /ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.

(Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy.)

POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom (oprávnenou osobou) nehnuteľnosti a odídencom. Musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. 

Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Tej zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží vyplnený výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie, tiež čestné prehlásenie o poskytnutí ubytovania odídencovi a kópiu dokladu „Potvrdenie o udelení/predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky (t.j. status odídenec).

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

POVINNOSTI ODÍDENCA

Povinnosťou odídenca (cudzinca s Potvrdením o udelení/ predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky) je nateraz osobná návšteva Miestneho úradu Bratislava -Podunajské Biskupice jedenkrát za mesiac.

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

Vzory všetkých dokladov a zmluvy o poskytnutí ubytovania:


Podpora Ukrajine

Podpora Ukrajine

Na znak solidarity s Ukrajinou sa budova miestneho úradu na Trojičnom námestí rozsvietila vo farbách ukrajinskej štátnej vlajky a v ukrajinských modro-žltých národných farbách bude svietiť od 18.00 h najbližšie dva týždne. Mestská časť chce aj týmto spôsobom vyslať signál, že stojí za Ukrajinou a hlboko odsudzuje vojenskú agresiu.

Keďže v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine sa množia otázky obyvateľov k CO krytom prinášame zoznam plynotesných úkrytov (PÚ) a odolných úkrytov (OÚ) v rámci Bratislavy, ktorý je dostupný na : 

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=1&odbor=4

V Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice sa nachádzajú iba jednoduché úkryty budované svojpomocne (JÚBS).

obete obchodovania_Strana_1obete obchodovania_Strana_2obete obchodovania_Strana_3obete obchodovania_Strana_4


2.3.2022

.

Aktuálne informácie z KŠ hlavného mesta SR Bratislavy

1.  Informácie k riešeniu aktuálne vznikajúcich situácií

Ak potrebujete ubytovať osoby utekajúce pred vojnou:
V aktuálnej situácii zabezpečuje ubytovanie na území Bratislavy štát, prostredníctvom OÚ. 
Okresný úrad zároveň informoval, že nedisponuje kapacitami na zabezpečovanie prevozu na miesto ubytovania. Je preto zo strany kontaktujúceho potrebné poskytnúť inštrukciu k preprave, alebo ju zabezpečiť.

Dopĺňame aj základe informácie o platforme Kto pomôže Ukrajine.
Telefónne číslo: +421 915 795 389 – kontaktné číslo, informácie 7/24, ubytovanie poskytnú v rámci celej SR.
Telefónne číslo: +421 2 4859 3312 – kontaktné číslo, informácie 7/24 (v prípade žiadosti o ubytovanie presmerujú hovor na stály KŠ Sobrance, kde ubytovanie poskytnú v rámci celej SR).

Telefónne číslo: +421 51 38 16 111 – kontaktné číslo, informácie 7/24, ukrajinský a anglický jazyk, (v prípade žiadosti o ubytovanie presmerujú hovor na stály KŠ Sobrance, kde ubytovanie poskytnú v rámci celej SR).

https://ktopomozeukrajine.sk/ – profesionálne vedený portál, prepájajúci dopyt a ponuku v ubytovaní - aktuálne ponuka na ubytovanie v teritóriu Bratislavy cca 1100 osôb cez privátnych poskytovateľov pomoci.

Pre využitie pomoci cez portál je dôležité najprv vyplniť formuláre, ktoré sú uvedené na stránke. Na základe vyplneného formuláru bude danú osobu kontaktovať operátor z tejto iniciatívy. Call centrum funguje v súčasnosti 24/7

Statusy osôb z UA na Slovensku

Ponúkame prehľad statusov s ktorými sa po našom území môžu pohybovať osoby z Ukrajiny, ktoré sme dnes konzultovali s cudzineckou políciou. 

1) 90 dňový pobyt – ide o bežný „turistický“ status, osobe sú garantované základné ľudské práva, akútna neodkladná (život zachraňujúca) starostlivosť (nie ambulantné výkony). Takýto pobyt neumožňuje výkon zárobkovej činnosti. Primárne pre osoby tranzitujúce do inej krajiny, potrebujúce nocľah na oddych, načerpanie síl. Umožňuje im to cestovať ďalej v Schengenskom priestore. Status dočasné útočisko definuje osobu prichádzajúcu na Slovensko ako odídenca. Tento status  na zotrvanie na Slovensku do konca tohto roka , oprávňuje na zdravotnú starostlivosť (zisťujeme rozsah), oprávňuje na zamestnávanie (zisťujeme detaily), nevzťahuje sa na iných ŠP, než na príslušníkov UA. Na štátnych príslušníkov 3. krajín, ktorí taktiež unikajú pred vojnou a boli na UA za účelom štúdia alebo práce by sa takýto status vzťahovať nemal.

2) O status dočasného útočiska je možné požiadať priamo na hranici. V najbližších hodinách o tento status bude možné požiadať aj na oddeleniach cudzineckej polície v rámci celého Slovenska. Polícia nám dá informáciu, kedy táto možnosť už bude v prevádzke.  V rámci BA to bude:

Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava
Regrútska 4, Bratislava 831 07
GPS: N 48.2098064 E 17.190732000000025
Telefón +421-9610-36999
Fax +421-9610-36959

3)  Azylant spravidla osoby, ktoré sa už na UA vrátiť nechcú alebo nemôžu, rôzne dôvody, sú prioritne umiestňovaní do azylových zariadení MÚSR, predovšetkým v Humennom.

Informácie MŠVVŠ
Dnes na krízovom štábe mesta sa otvorila aj téma vzdelávania detí osôb, prichádzajúcich z Ukrajiny. K situácii na Ukrajine, sú k dispozícii metodické návody pre prácu s deťmi. Aktuálne prebieha webinár k problematike umiestňovania/zaraďovania detí do vzdelávacieho procesu. /predpoklad, že inštrukcia sa bude týkať osôb so statusom odídenca (Dočasné útočisko)

https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/

Informácie týkajúce sa CO obyvateľstva

Štát má k dispozícii informácie len o krytoch vyšších kategórii (tzv. kategória odolné a plynotesné). Ich počty a kapacity sú normované na dlhšie zotrvanie v úkryte (kalkulované miesta na lôžka, stravu a pod.) a v prípade ohrozenia je možné kapacitu zvýšiť krátkodobo až v násobkoch. Tento zoznam je dostupný na: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=1&odbor=4

Ďalšie kontakty

Prezídium PZ SR:

uosppz@minv.sk – Zasielanie ponúk pomoci (ubytovanie, doprava, materiál). Napísať email čo ponúkam, koľko, kde... Budem vyzvaný ak bude materiál alebo činnosti potrebné.

Sekcia krízového riadenia MV SR

pomocpreukrajinu@minv.sk – Zasielanie ponúk pomoci (ubytovanie, doprava, materiál). Napísať email čo ponúkam, koľko, kde... Budem vyzvaný ak bude materiál alebo činnosti potrebné.

pomocpreukrajinu.sk – webová stránka  - ponúkam ubytovanie / potrebujem ubytovanie

ua.gov.sk – stránka bude v ukrajinskom jazyku určená pre utečencov

Ministerstvo zdravotníctva SR:

dobrovolnici.ukrajina@health.sk – pre zdravotníkov - dobrovoľníkov, ktorí majú záujem zapojiť sa do práce v HOT-SPOToch

ukrajina@health.gov.sk – pre poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, ktorí majú otázky ohľadom poskytovania zdravotníckej starostlivosti vojnovým utečencom.

ZMOS:

https://www.zmos.sk/system-pomoci-v-suvislosti-s-vojenskym-konfliktom-na-ukrajine--oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR1Rv9JWpVcukD9JoHcnw5ox2jPqWpAxOH8x8a-fGhEZ9kqsfaCxCEdTJHY#m_405616 

MV SR:

MV SR zriadilo telefonické infolinky pre osoby hovoriace ukrajinským jazykom. Dostupné sú aj pre volajúcich z Ukrajiny.

1.3.2022

Biskupice zbierka


28.2.2022

Dnes, dňa 28. 02.2022 zasadal v Podunajských Biskupiciach krízový štáb kvôli vojnovej situácii na Ukrajine.

Mestská časť zriadila novú komisiu miestneho úradu pre pomoc Ukrajine. Súčasne sme vytvorili e-mailovú adresu, na ktorú môžete posielať informácie ohľadom vašej formy pomoci.

biskupice.ukrajine@mupb.sk

Od zajtra 1. marca 2022 bude zriadený aj dotazník o forme pomoci, o ktorom vás budeme bližšie informovať v najbližších dňoch.

Od zajtra 1. marca 2022, bude v našej mestskej časti  a to konkrétne v DK Vetvár na Biskupickej 15, prebiehať zbierka potrebného materiálu,  pre obyvateľov vojnou postihnutej Ukrajiny.

Pondelok – piatok v čase od 12.00 hod. do 18.00 hod.
Sobota v čase - od 09.00 hod. do 12.00 hod.

ČO ZBIERAME?

 A) POTRAVINOVÁ POMOC 
rvanlivé potraviny, balená voda, konzervy s mäsom, rybami, paštéty, strukoviny, instantné polievky, džemy, káva, čaj, cukor, med, soľ, cestoviny, omáčky na cestoviny, Potraviny pre deti: Sladkosti, detské príkrmy – sušené materské mlieko, detská výživa, kaše

 B) MATERIÁLNA POMOC
Hygienické potreby - toaletný papier, dámske hygienické potreby (hygienické vložky napr.), plienky (všetky veľkosti), vlhčené vreckovky, šampóny a sprchovacie gély, dezinfekcia, utierky dezinfekčné, papierové vreckovky, obrúsky, respirátory, testy, rúška...

 C) ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL
obväzy, náplasti, sťahovače, dezinfekcie - betadine (podobný obsah ako nájdete v autolekárničke)

Lieky: Nurofen sirup, paralen, očné kvapky, ušné kvapky, , vitamíny Iné potreby: teplé deky, spacie vaky, termosky 10-20 litrové nádoby, jednorazový riad (príbory, poháre, misky, taniere) OBLEČENIE NEBERIEME!!!

Ďakujeme za vašu ochotu pomáhať!

Biskupice pomáhajú

Biskupice zbierka


28.2.2022

Podunajské Biskupice schválili 10.000,- EUR ako humanitárnu pomoc Ukrajine

Ako reakcia na nezákonný a bezprecedentný útok federálnych ruských vojsk na územie nezávislej Ukrajinskej republiky, ktorý sa uskutočnil dňa 24. 02. 2022 a v súvislosti z toho plynúceho rizika ďalšej možnej eskalácie ozbrojeného konfliktu sa predstavitelia mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice rozhodli vyčleniť sumu vo výške 10.000,- EUR ako humanitárnu pomoc obyvateľom zasiahnutých oblastí. Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo 28. 02. 2022 bola na základe spoločného návrhu skupiny poslancov a starostu mestskej časti uvedená suma schválená a zároveň bolo prijaté spoločné vyhlásenie, v ktorom rozhodne odsudzujú agresiu Ruskej federácie voči nezávislej Ukrajinskej republike.

Vážení občania v prípade Vášho záujmu finančne pomôcť, môžete prispieť na overených stránkach uvedených nižšie:

(Upozorňujeme Vás, aby ste prispievali iba na overené čísla účtov na stránky oficiálnych organizácií, ktoré sa zaoberajú humanitárnou pomocou)

SMS v tvare MAGNA na číslo 836 (10 €)

Prázdna SMS na číslo 837 pre Človek v ohrození (5 €)

Číslo účtu verejnej zbierky Slovenskej katolíckej charity Človek v núdzi je

SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 380.

Prispieť sa dá aj online a nastaviť aj mesačné príspevky cez web charita.darujme.sk

https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/#

Výzva Kto pomôže Ukrajine  www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine

Slovenská Magna https://donate.magna.org/sk/ukrajina/

Ukrajinský Červený kríž  https://redcross.org.ua/

Slovensko-ukrajinská humanitárna organizácia: https://smespolu.org/ako-pomoct/

Biskupice pomáhajú

28.2.2022

Mestská časť zriadila novú komisiu miestneho úradu pre pomoc Ukrajine. Súčasne sme vytvorili e-mailovú adresu, na ktorú môžete posielať informácie ohľadom vašej formy pomoci.

Biskupice pomáhajú

26.2.2022

Vážení Biskupičania,
keďže v moderných dejinách nebol nikdy ozbrojený konflikt tak blízko, nedokážeme ešte posúdiť, aký dopad bude mať vojnový stav na Slovensko. Neradi by sme v tejto chvíli podporovali nebezpečné dezinformácie a paniku. Chceme len všetkých Biskupičanov ubezpečiť, že tak ako aj iné mestské časti vyjadrujeme Ukrajine solidaritu a konkrétne kroky zosúladíme so závermi Bezpečnostnej rady SR a krízového štábu hlavného mesta. Už počas celoplošného testovania sme ako samospráva vedeli zabezpečiť náročnú logistiku a sme si istý, že zvládneme aj možné výzvy v oblasti ochrany obyvateľstva. Aktuálny vývoj nepretržite sledujeme, aby sme vedeli rýchlo zareagovať na všetky požiadavky a potreby. Na záver nám dovoľte vyjadriť podporu obyvateľom na Ukrajine i tým, ktorí žijú v našej mestskej časti.

Pomáhame Ukrajine