Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Popis

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

 1. Počas neprítomnosti starostu mestskej časti alebo počas nespôsobilosti starostu vykonávať funkciu:
  1. počas dlhodobej neprítomnosti starostu mestskej časti (dlhodobá práceneschopnosť, zánik mandátu starostu pred uplynutím funkčného obdobia, iné okolnosti dlhodobo brániace starostovi mestskej časti vykonávať funkciu) je oprávnený na výkon právomocí starostu v plnom rozsahu tak, aby bol zabezpečený plynulý a riadny chod mestskej časti;
  2. počas bežnej krátkodobej neprítomnosti starostu mestskej časti (krátkodobá práceneschopnosť v trvaní do troch kalendárnych mesiacov, dovolenka, služobná cesta a iné bežné krátkodobé okolnosti neprítomnosti) je oprávnený podpisovať bežnú poštu a korešpondenciu, nie je oprávnený na právne úkony v pracovnoprávnych a majetkoprávnych vzťahoch, v správnom konaní na základe písomného poverenia; nemá právo používať insígnie a pečať mestskej časti.
  Zástupca starostu vykonáva zastupovanie starostu mestskej časti počas jeho neprítomnosti v potrebnom rozsahu momentom, odkedy sa o neprítomnosti alebo nespôsobilosti starostu mestskej časti dozvedel a to až do času, dokým starosta mestskej časti nezačne opätovne vykonávať svoju funkciu.
 2. Počas prítomnosti starostu mestskej časti:
  1. podľa potreby je poverený riadením oddelení miestneho úradu, ktoré nemajú obsadenú pozíciu vedúceho oddelenia alebo určenú osobu poverenú vedením,
  2. vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu;
  3. podieľa sa spolu s o starostom a pracovníkmi miestneho úradu na spracovaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v mestskej časti;
  4. podieľa sa na vecnej stránke príprav zasadnutí miestneho zastupiteľstva;
  5. zúčastňuje sa na rokovaniach smerujúcich k rozvíjaniu partnerskej spolupráce s domácimi a zahraničnými subjektmi, koordinuje v spolupráci so starostom mestskej časti plány spolupráce v oblasti družobných vzťahov mestskej časti a dohliada na prípravu družobných zmlúv;
  6. v súčinnosti s miestnym kontrolórom rieši petície a sťažnosti obyvateľov mestskej časti;
  7. je poverený gesciou nad zriadenými komisiami miestneho zastupiteľstva;
  8. na požiadanie starostu mestskej časti, sa v jeho zastúpení zúčastňuje kultúrno- spoločenských a iných podujatí.

Odmena zástupcu starostu:

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice v súlade s ustanovením § 25 odst. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje mesačnú odmenu, ktorá patrí Mgr. Kristiánovi Kevickému za vykonávanie funkcie zástupcu starostu. S účinnosťou od 1. januára 2023, menovaný poberá mesačnú odmenu, ktorú určil starosta mestskej časti vo výške 60% mesačného platu starostu.