Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Infolišta

Prajeme Vám šťastný nový rok! PF2020

Výzva pre občanov - členstvo v okrskových komisiách

Legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenia

Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice pre oblasť školstva:

VZN  č. 9/2015, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2016 s účinnosťou od 1.1.2016. 

VZN č. 12/2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Podunajské Biskupice. 

VZN č.8/2012, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách. 

VZN č.6/2004, o určení školských obvodov + dodatok 1/2009.

Iné stránky:

http://www.minedu.sk/12269-sk/regionalne-skolstvo/

starosta