Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Povinne zverejňované informácie

I.

Spôsob zriadenia, kompetencie a právomoci a opis organizačnej štruktúry

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice bola zriadená zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vykonania volieb do orgánov samosprávy hlavného mesta, t. j. dňom 24. novembra 1990.

Mestská časť Bratislava- Podunajské Biskupice je územným samosprávnym a správnym celkom Bratislavy.)

Zriaďovacia listina Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice

Právomoci a kompetencie mestskej časti

Mestská časť Bratislava- Podunajské Biskupice vykonáva územnú samosprávu patriacu obci (samosprávu Bratislavy) a plní úlohy štátnej správy prenesené na obec (prenesená pôsobnosť) v rozsahu vymedzenom zákonom a štatútom Bratislavy; v tomto rozsahu má postavenie obce.

Právomoc a kompetencie mestskej časti sú stanovené:

- Ústavou Slovenskej republiky (najmä Čl. 64-71)
- zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
- Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov

- všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava- Podunajské Biskupice (Čl. 68 a Čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Organizačná štruktúra

Miestnymi orgánmi mestskej časti sú:

Orgánmi miestneho zastupiteľstva mestskej časti sú:

 

Organizačný poriadok Miestneho úradu Bratislava - Podunajské Biskupice

Príloha č. 1 - Obsahové náplne jednotlivých organizačných útvarov

Príloha č. 2 - Organizačná štruktúra Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice

II.

Podávanie podaní – získavanie informácií

Všetky písomné podania (žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, petíciu alebo iné podanie - nielen v zmysle zákona o slobode informácií) prijíma mestská časť v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s osobitnými predpismi. Mestská časť pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené platnou právnou úpravou.

Prístup k informáciám

Vybavovanie sťažností, petícií

 

III.

Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov proti rozhodnutiam mestskej časti

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam mestskej časti v správnom konaní, ako aj v osobitných konaniach je možné podať za podmienok a v lehote stanovenej v rozhodnutí:

a)      poštou na adresu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice 

b)      osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice 

c)      elektronicky 

kontakt/kontakt-mc/

Správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, okrem tých, ktoré sú z preskúmania súdom vylúčené podľa § 7 písm. a), b), e), f) a písm. h) zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Konanie sa začína doručením návrhu súdu. Žaloba okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 Správneho súdneho poriadku musí obsahovať aj náležitosti ustanovené osobitne pre určitý druh konania uvedený v § 6 ods. 2 Správneho súdneho poriadku.

 

IV.

Postup mestskej časti pri vybavovaní podaní

Mestská časť každé podanie, ktoré miestny úrad prijme, zaeviduje a následne posúdi jeho obsah. Po posúdení obsahu podania rozhodne o ďalšom postupe pri jeho vybavovaní. 

V prípade, ak vybavenie predmetu podania patrí do pôsobnosti viacerých organizačných a riadiacich útvarov miestneho úradu, vybavujú ho príslušné útvary vo vzájomnej súčinnosti.

Ak ide o prenesený výkon štátnej správy, miestny úrad vyrubí žiadateľovi alebo navrhovateľovi správny poplatok, ak tak ustanovuje zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Lehoty na vybavenie podaní:

- v jednoduchých veciach mestská časť rozhoduje bezodkladne

(§ 49 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov)

- v ostatných prípadoch je lehota pre rozhodnutie 30 dní, vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní

(§ 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov)

- lehota na vybavenie sťažnosti je do 60 pracovných dní

(§ 13 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov)

- lehota vybavenia petície je do 30 pracovných dní

(§ 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov)

- lehota na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií je do 8 pracovných dní; v závažných prípadoch je možné predĺžiť lehotu o ďalších 8, resp. 15 pracovných dní

(§ 17 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

 

V.

Prehľad predpisov

Prehľad najdôležitejších právnych predpisov, ktorými sa riadi mestská časť a jej orgány pri svojej činnosti

 

VI.

OZNÁMENIA FUNKCIÍ, ZAMESTNANÍ, ČINNOSTÍ A MAJETKOVÝCH POMEROV VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) sú starosta mestskej časti (čl. 2 ods. 1 písm. o) ústavného zákona) a poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti (čl. 2 ods. 1 písm. q) ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti vymedzené v čl. 7 ods. 1 písm. a) až f) ústavného zákona.

Podľa čl. 7 ods. 8 ústavného zákona je Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov povinná počas výkonu verejnej funkcie starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti zverejňovať podané oznámenia na webovom sídle mestskej časti v rozsahu vymedzenom v čl. 7 ods. 8 až 10 ústavného zákona.

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (PDF)

Tlačivo 1: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Tlačivo 2: Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je streda, 25.11.2020, 6:25:31

Aktuálne počasie

dnes, streda 25. 11. 2020
oblačno 5 °C 0 °C
štvrtok 26. 11. polojasno 4/0 °C
piatok 27. 11. polojasno 5/0 °C
sobota 28. 11. jasná obloha 5/0 °C

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Facebook

LESNÝ CELOK BRATISLAVA

Logo-Lesy.sk

starosta