Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Infolišta

 

 

Povinne zverejňované informácie

I.

Spôsob zriadenia, kompetencie a právomoci a opis organizačnej štruktúry

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice bola zriadená zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vykonania volieb do orgánov samosprávy hlavného mesta, t. j. dňom 24. novembra 1990.

Mestská časť Bratislava- Podunajské Biskupice je územným samosprávnym a správnym celkom Bratislavy.)

Zriaďovacia listina Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice

Právomoci a kompetencie mestskej časti

Mestská časť Bratislava- Podunajské Biskupice vykonáva územnú samosprávu patriacu obci (samosprávu Bratislavy) a plní úlohy štátnej správy prenesené na obec (prenesená pôsobnosť) v rozsahu vymedzenom zákonom a štatútom Bratislavy; v tomto rozsahu má postavenie obce.

Právomoc a kompetencie mestskej časti sú stanovené:

- Ústavou Slovenskej republiky (najmä Čl. 64-71)
- zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
- Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov

- všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava- Podunajské Biskupice (Čl. 68 a Čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Organizačná štruktúra

Miestnymi orgánmi mestskej časti sú:

Orgánmi miestneho zastupiteľstva mestskej časti sú:

 

Organizačný poriadok Miestneho úradu Bratislava - Podunajské Biskupice

Príloha č. 1 - Obsahové náplne jednotlivých organizačných útvarov

Príloha č. 2 - Organizačná štruktúra Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice 

II.

Podávanie podaní – získavanie informácií

Všetky písomné podania (žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, petíciu alebo iné podanie - nielen v zmysle zákona o slobode informácií) prijíma mestská časť v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s osobitnými predpismi. Mestská časť pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené platnou právnou úpravou.

Prístup k informáciám

Vybavovanie sťažností, petícií

 

III.

Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov proti rozhodnutiam mestskej časti

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam mestskej časti v správnom konaní, ako aj v osobitných konaniach je možné podať za podmienok a v lehote stanovenej v rozhodnutí:

a)      poštou na adresu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice 

b)      osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice 

c)      elektronicky 

kontakt/kontakt-mc/

Správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, okrem tých, ktoré sú z preskúmania súdom vylúčené podľa § 7 písm. a), b), e), f) a písm. h) zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Konanie sa začína doručením návrhu súdu. Žaloba okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 Správneho súdneho poriadku musí obsahovať aj náležitosti ustanovené osobitne pre určitý druh konania uvedený v § 6 ods. 2 Správneho súdneho poriadku.

 

IV.

Postup mestskej časti pri vybavovaní podaní

Mestská časť každé podanie, ktoré miestny úrad prijme, zaeviduje a následne posúdi jeho obsah. Po posúdení obsahu podania rozhodne o ďalšom postupe pri jeho vybavovaní. 

V prípade, ak vybavenie predmetu podania patrí do pôsobnosti viacerých organizačných a riadiacich útvarov miestneho úradu, vybavujú ho príslušné útvary vo vzájomnej súčinnosti.

Ak ide o prenesený výkon štátnej správy, miestny úrad vyrubí žiadateľovi alebo navrhovateľovi správny poplatok, ak tak ustanovuje zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Lehoty na vybavenie podaní:

- v jednoduchých veciach mestská časť rozhoduje bezodkladne

(§ 49 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov)

- v ostatných prípadoch je lehota pre rozhodnutie 30 dní, vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní

(§ 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov)

- lehota na vybavenie sťažnosti je do 60 pracovných dní

(§ 13 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov)

- lehota vybavenia petície je do 30 pracovných dní

(§ 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov)

- lehota na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií je do 8 pracovných dní; v závažných prípadoch je možné predĺžiť lehotu o ďalších 8, resp. 15 pracovných dní

(§ 17 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

 

V.

Prehľad predpisov

Prehľad najdôležitejších právnych predpisov, ktorými sa riadi mestská časť a jej orgány pri svojej činnosti

 

VI.

OZNÁMENIA FUNKCIÍ, ZAMESTNANÍ, ČINNOSTÍ A MAJETKOVÝCH POMEROV VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) sú starosta mestskej časti (čl. 2 ods. 1 písm. o) ústavného zákona) a poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti (čl. 2 ods. 1 písm. q) ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti vymedzené v čl. 7 ods. 1 písm. a) až f) ústavného zákona.

Podľa čl. 7 ods. 8 ústavného zákona je Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov povinná počas výkonu verejnej funkcie starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti zverejňovať podané oznámenia na webovom sídle mestskej časti v rozsahu vymedzenom v čl. 7 ods. 8 až 10 ústavného zákona.

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (PDF)

Tlačivo 1: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Tlačivo 2: Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka)

 

OZNÁMENIA ZA ROK 2019


Starosta mestskej časti

Mgr. Zoltán Pék

 

Poslanci miestneho zastupiteľstva

Boris Boleček

Ing. Zuzana Čermanova, PhD.

Iveta Daňková

Ing. Michal Drábik

Ing. Olívia Falanga Wurster

Pavol Hanzel

Izabella Jégh

Mgr. Stanislav Koiš

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.

Pavol Kubiš

Ing. Roman Lamoš

Mgr. Barbora Lukáčová

Ing. Peter Tóth

Boris Vereš

Ing. Ildikó Virágová

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je utorok, 26.10.2021, 4:47:14

Aktuálne počasie

dnes, utorok 26. 10. 2021
zamračené 11 °C 3 °C
streda 27. 10. polojasno 15/6 °C
štvrtok 28. 10. jasná obloha 15/6 °C
piatok 29. 10. zamračené 15/5 °C

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Facebook

LESNÝ CELOK BRATISLAVA

Logo-Lesy.sk

Sused Slovnaft

Sused Slovnaft

starosta