Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Popis oddelenia

Oddelenie v rámci územnoplánovacích činností navrhuje zmeny a doplnky územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, navrhuje a obstaráva územné plány zón na území mestskej časti v súlade s územným plánom mesta a poskytuje informácie z územnoplánovacieho hľadiska pre tých, ktorí so stavbou ešte len uvažujú. Na písomnú žiadosť stavebníka, vlastníka pozemku alebo inej osoby, stavebný úrad poskytne informácie zo záväznej časti platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bol schválený v roku 2007, vrátane zmien a doplnkov k tomuto územnému plánu. Ak je v území spracovaný a platný územný plán zóny, poskytuje úrad informácie z obsahu jeho záväznej časti.

Územný plán je zverejnený aj na webovom sídle Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, takže verejnosť môže čerpať informácie aj bez toho, aby informáciu napísal úrad.

• • •

Oddelenie územného plánu, stavebného poriadku a výstavby vykonáva prenesený výkon štátnej správy ako prvostupňový stavebný úrad, ktorý sídli na Žiackej ulici č. 2. (Výkon štátnej stavebnej správy v 2. stupni vykonáva Okresný úrad Bratislava)

Stavebný úrad vydáva územné rozhodnutia pre umiestnenie stavby, pre využitie územia, pre ochranné pásma a tiež aj pre stavebné uzávery. Na úrade sa vybavujú ohlásenia drobných stavieb a stavebných úprav. Ich rozsah je vymedzený zákonom a stavebný úrad môže prehodnotiť ohlásenie na stavebné konanie, ak by návrh zasahoval do práv iných osôb alebo verejného záujmu. Stavebný úrad vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia. Po úspešnej realizácii stavby, na žiadosť stavebníka a po kolaudačnom konaní, stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie stavby. Na úrade tiež vybavíte pridelenie súpisného čísla, alebo jeho zrušenie. Takisto vybavíte aj búracie povolenie, ak chcete stavbu zbúrať. Stavebný úrad tiež vykonáva kontroly ako štátny stavebný dohľad (ŠSD), ak sa pri stavebných prácach alebo užívaní stavby nedodržiava zákon. Pri preukázaní, že došlo k porušeniu zákona, stavebný úrad ukladá sankcie a určuje opatrenia na nápravu.

Všetky potrebné tlačivá nájdete na stránke: TLAČIVÁ.