Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Elektronické služby

 1. Všeobecná agenda
 2. Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov
 3. Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií
 4. Organizovanie občianskeho svadobného obradu
 5. Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia
 6. Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí
 7. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje
 8. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automaty
 9. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa
 10. Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny
 11. Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky
 12. Platenie miestnych daní
 13. Platenie ostatných poplatkov
 14. Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
 15. Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť
 16. Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 17. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
 18. Poskytovanie nenávratných dotácií
 19. Poskytovanie opatrovateľskej služby
 20. Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov
 21. Poskytovanie stravovania v jedálni
 22. Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku
 23. Poskytovanie základného sociálneho poradenstva
 24. Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci
 25. Povoľovanie ambulantného predaja
 26. Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok
 27. Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín
 28. Povoľovanie používania symbolov obce
 29. Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste
 30. Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom
 31. Povoľovanie realizácie podnikateľského zámeru na území obce
 32. Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva
 33. Predaj nebytových priestorov obce
 34. Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce
 35. Prenájom bytových priestorov obce
 36. Prenájom nebytových priestorov obce
 37. Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce
 38. Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce
 39. Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce
 40. Pripomienkovanie územného plánu
 41. Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla
 42. Uvítanie detí do života
 43. Vybavovanie sťažností a podnetov
 44. Vydávanie rybárskeho lístku
 45. Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok
 46. Elektronické služby na slovensko.sk