Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Súhlas obce

Súhlas obce podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov

Dňa 01.01.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 376/2018 Z. z., ktorý mení a dopĺňa okrem iného aj zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov. Tento zákon zaviedol povinnosť pre cudzincov pri podávaní žiadosti o prechodný pobyt za účelom zamestnania, predložiť súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny podľa § 23 zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. Cieľom tejto legislatívnej zmeny je zapojenie samosprávy do procesu udeľovania prechodného pobytu na účel zamestnania tak, aby sa eliminovali riziká spojené s narušovaním verejného poriadku a vytváraním vyčlenených sociálnych komunít v mestách a obciach.

Rozhodnutím primátora č. 1/2019, schváleným Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, účinným od 07.02.2019 bola kompetencia udeľovať súhlas v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona o pobyte cudzincov prenesená do pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Kto je štátny príslušník tretej krajiny?

Štátnym príslušníkom tretej krajiny je každý, kto nie je občanom Slovenskej republiky ani občanom Európskej únie. Štátnym príslušníkom tretej krajiny je aj osoba bez štátnej príslušnosti.

Podmienky, ktoré ubytovanie musí spĺňať pre udelenie súhlasu obce

Podmienky, ktoré ubytovanie musí spĺňať upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. V zmysle § 8 ods. 1 tejto vyhlášky „Obytná plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2. Nakoľko zákon exaktne odkazuje iba na požiadavky na byty, podľa nášho názoru sa obec môže vyjadrovať iba k ubytovaniu v bytoch, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v bytových domoch, alebo rodinných domoch. V ostatných prípadoch vydá obec vyjadrenie o nepríslušnosti.

Podávanie žiadosti o vydanie súhlasu obce

Formulár žiadosti je potrebné vyplniť a podpísať žiadateľom. Každý žiadateľ je povinný vyplniť samostatný formulár. Za štátneho príslušníka tretej krajiny môže podať žiadosť aj tretia osoba (napr. budúci zamestnávateľ, rodinný príslušník, príp. právnická osoba, ktorá žiadateľovi poskytuje ubytovanie), avšak zo žiadosti musí byť zrejmé, pre ktorého štátneho príslušníka tretej krajiny je žiadosť podaná.

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

a) identifikácia štátneho príslušníka tretej krajiny, pre ktorého má byť súhlas vydaný,
b) adresa plánovaného prechodného pobytu na území SR, tak, aby bola bez pochybností identifikovaná nehnuteľnosť, v ktorej sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať , t. j. nepostačuje napr. súpisné číslo bytového domu, ale musí byť identifikovaný aj konkrétny byt, v ktorom sa bude žiadateľ zdržiavať.

Pre vydanie súhlasu obce je nevyhnutné, aby mala k dispozícii informácie o:

a) počte osôb, ktoré majú evidovaný pobyt v danej nehnuteľnosti a
b) výmere obytnej plochy a úžitkovej plochy nehnuteľnosti.

Prílohou žiadosti teda môže byť

K bodu a) vyjadrenie správcu bytového domu, čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti

K bodu b) projektová dokumentácia, znalecký posudok, nájomná alebo kúpna zmluva (ak obsahuje požadované informácie) príp. čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti, v ktorom špecifikuje najmä skutočnosti či sa jedná o byt, rodinný dom, časť rodinného domu, izbu v rodinnom dome a pod. V prípade, že predmetom užívania je len časť nehnuteľnosti, v čestnom vyhlásení sa uvádza podlahová plocha v m2 a príslušenstvo, ktoré je poskytované, napr. kuchyňa, WC, kúpeľňa, sprchovací kút a pod.. Ďalej čestné vyhlásenie obsahuje údaje o tom, kde sa nehnuteľnosť nachádza – ulicu, orientačné číslo, súpisné číslo, katastrálne územie, číslo listu vlastníctva. Na podanie žiadosti je možné využiť tlačivo.

Ochrana osobných údajov

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č.404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov, za účelom spracovania a vybavenia tejto žiadosti. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej legislatívy a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné námestie č. 11, 825 61 Bratislava, osobne do podateľne alebo elektronicky na email zodpovednaosoba@mupb.sk .

Súbory na stiahnutie:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 24.9.2020, 16:49:12

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 24. 9. 2020
zamračené 25 °C 15 °C
piatok 25. 9. silný dážď 18/11 °C
sobota 26. 9. silný dážď 11/9 °C
nedeľa 27. 9. zamračené 13/9 °C

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Facebook

starosta