Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Popis oddelenia

Rezervačný systém - objednať si termín na matričný úrad

1. Matričná agenda

je vedená v zmysle zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

Matričné doklady

V rámci e-Govermentu verejnej správy pracujeme s centrálnym informačným systémom matrík – CISMA, t.j. občan si môže vybaviť duplikáty matričných dokladov z ktoréhokoľvek matričnému úradu u nás, alebo aj na inom matričnom úrade, než miestne príslušnom.

 • duplikáty rodných listov občanov, narodených od roku 1907 v Podunajských Biskupiciach, ako aj tých občanov, ktorí sa narodili do roku 1950 vo Vrakuni,
 • duplikáty sobášnych listov,  občanov, zosobášených v Podunajských Biskupiciach od roku 1907,civilnou  aj cirkevnou formou,
 • duplikáty úmrtných listov občanov, ktorí zomreli na území Podunajských Biskupíc od roku 1907,
 • rodný, sobášny a úmrtný list – pre použitie v zahraničí s viacjazyčným štandardným formulárom s prekladom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady / EÚ /.

Zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia občana, pre obyvateľov s trvalým pobytom v Podunajských Biskupiciach, ak narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie nastalo v zahraničí.

Zmena mena a priezviska v zmysle § 7, ods. 1 písmeno a, b, c, ods. 2 písmeno a,b,c,d,e,f,g,h – bez rozhodnutia.

Späť prijatie priezviska v lehote do troch mesiacov po právoplatnom rozvode manželstva, ktoré bolo uzavreté v Podunajských Biskupiciach.

Určenie otcovstva pred narodením dieťaťa nezosobášených rodičov, z ktorých aspoň jeden má trvalý pobyt v Podunajských Biskupiciach.

Uzavretie manželstva

Manželstvo sa uzatvára na základe žiadosti o uzavretie manželstva, ktorú osobne podávajú obidvaja snúbenci. Termín o uzavretie manželstva si dohodnete na matričnom úrade.

Úmrtie

Ak zomrie občan Slovenskej republiky, alebo aj cudzinec na území mestskej časti Bratislava‑Podunajské Biskupice, úmrtný list vystavíme u nás na matričnom úrade. Nebohého občana SR odhlásime z trvalého pobytu v informačnom systéme REGOB, odovzdáme občiansky preukaz na príslušné policajne riaditeľstvo. Oznámenie o úmrtí zašleme na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, na Daňový úrad, do Sociálnej poisťovne a na Okresný súd podľa posledného trvalého pobytu nebohého, aby mohlo byť začaté dedičské konanie. Oznámenie o úmrtí cudzinca a jeho pas zasielame na príslušné veľvyslanectvo.

Všetky potrebné tlačivá nájdete na stránke: TLAČIVÁ.

2. Agenda hlásenia pobytov

je vedená v zmysle zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Evidenciu pobytu obyvateľov – EPO

prihlasovanie k trvalému a prechodnému pobytu občanov Slovenskej republiky, ktorí chcú bývať v Mestskej časti Bratislava‑Podunajské Biskupice.

 • prihlásenie občanov SR na trvalý pobyt
 • prihlásenie občanov SR na prechodný pobyt
 • zrušenie pobytu
 • potvrdenie o pobyte
 • informáciu o pobyte osoby na základe písomnej žiadosti
 • ukončenie trvalého pobytu na území SR, ak sa občan zdržiava viac ako 90 dní v zahraničí
 • prihlásenie dieťaťa, narodeného v cudzine, ktoré má už vybavený slovenský rodný list

3. Agenda osvedčovania podpisov a fotokópií listín

je vedená v zmysle zákona  č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.

Osvedčovanie podpisov a fotokópie listín

 • osvedčenie podpisu na listine alebo rovnopise

 • osvedčenie odpisu /fotokópie/ listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove