Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Popis oddelenia

Rezervačný systém - objednať si termín na matričný úrad

Matričný úrad a evidencia pobytu obyvateľov

Oznámenia o uložení zásielky

Určené sobášne dni „bez poplatku“

Prihlášku na slávnostné uvítanie dieťaťa do života nájdete v tlačivách matričného úradu

1. Matričná agenda

Vedená v zmysle zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

VYBAVUJEME:

Matričné doklady

V rámci e-Govermentu verejnej správy pracujeme s centrálnym informačným systémom matrík – CISMA, t.j. občan si môže vybaviť duplikáty matričných dokladov z ktoréhokoľvek matričnému úradu u nás,  alebo aj na inom matričnom úrade, než miestne príslušnom:

 • duplikáty rodných listov občanov, narodených od roku 1923 v Podunajských Biskupiciach, ako aj tých občanov, ktorí sa narodili do roku 1950 vo Vrakuni
 • duplikáty sobášnych listov,  občanov, zosobášených v Podunajských Biskupiciach od roku 1923, civilnou aj cirkevnou formou
 • duplikáty úmrtných listov občanov, ktorí zomreli na území Podunajských Biskupíc od roku 1923
 • rodný, sobášny a úmrtný list – pre použitie v zahraničí s viacjazyčným štandardným formulárom(VŠF) s prekladom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

Čo potrebujete?

Preukázať sa platným občianskym preukazom a dokázať, že matričný doklad, ktorý požadujete, sa týka vás, resp. vašich najbližších príbuzných, prípadne splnomocnením osoby, ktorá za vás vyzdvihne matričný doklad. Váš podpis na splnomocnení musí byť osvedčený.

Správny poplatok 7,- €  za matričný doklad a 7,- € za viacjazyčný štandardný formulár.

 

Zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia občana, pre obyvateľov s trvalým pobytom v Podunajských Biskupiciach, ak narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie nastalo v zahraničí

Čo potrebujete?

Preukázať sa platným občianskym preukazom, resp. pasom Slovenskej republiky, pre zápis narodenia dieťaťa jeho osvedčenie o štátnom občianstve. Predložiť originál, alebo notárom overenú fotokópiu cudzojazyčného matričného dokladu s úradným prekladom do slovenského jazyka, prípadne viacjazyčný štandardný formulár, používaný výlučne v štátoch Európskej únie. Mimo štátov EÚ zabezpečiť apostillu, alebo superlegalizáciu dokladov.

Správny poplatok 15,- € 

Zmena mena a priezviska v zmysle § 7, ods. 1 písmeno a, b, c, ods.2 písmeno a, b, c, d, e, f, g, h – bez rozhodnutia

Čo potrebujete?

Písomnú žiadosť, platný občiansky preukaz a matričný doklad (rodný alebo sobášny list).

Správny poplatok 7,- € 

Späť prijatie priezviska v lehote do troch mesiacov po právoplatnom rozvode manželstva, ktoré bolo uzavreté v Podunajských Biskupiciach

Čo potrebujete?

Písomnú žiadosť, platný občiansky preukaz, súdne rozhodnutie o rozvode manželstva s vyznačením právoplatnosti.

Vybavenie je bez poplatku.

Určenie otcovstva pred narodením dieťaťa nezosobášených rodičov, z ktorých aspoň jeden má trvalý pobyt v Podunajských Biskupiciach

Čo potrebujete?

V prípade rodičov, ktorí sú slobodní, stačí ak predložia platné občianske preukazy. Ak je matka dieťaťa rozvedená, musí predložiť aj súdne rozhodnutie, s vyznačením právoplatnosti, alebo ak je ovdovelá, úmrtný list.

Vybavenie je bez poplatku.

Uzavretie manželstva

Manželstvo sa uzatvára na základe žiadosti o uzavretie manželstva, ktorú osobne podávajú obidvaja snúbenci. Termín o uzavretie manželstva si dohodnete na matričnom úrade.

Čo potrebujete?

 • ak ste slobodní: vlastné rodné listy, platné občianske preukazy
 • ak ste rozvedení: vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, súdne rozhodnutie s vyznačením právoplatnosti, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené
 • ak ste ovdovelí: vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, úmrtný list manžela, manželky
 • ak ste maloleté osoby (od 16 do 18 rokov): vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, rozhodnutie súdu s vyznačením právoplatnosti o povolení uzavrieť manželstvo
 • ak ste cudzinec: vlastný rodný list, platný pas, potvrdenie o rodinnom stave, potvrdenie o pobyte, zo štátov Európskej únie postačujú viacjazyčné štandardné formuláre
 • zo štátov tretích krajín všetky doklady musia byť apostilované, prípadne superlegalizované a preložené do slovenského jazyka úradným tlmočníkom.

 

 

 

Úmrtie

Ak zomrie občan Slovenskej republiky, alebo aj cudzinec na území mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice, úmrtný list vystavíme u nás na matričnom úrade. Nebohého občana SR odhlásime z trvalého pobytu v informačnom systéme REGOB, odovzdáme občiansky preukaz na príslušné Policajné riaditeľstvo. Oznámenie o úmrtí zašleme na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, na Daňový úrad, do Sociálnej poisťovne a na Okresný súd podľa posledného trvalého pobytu nebohého, aby mohlo byť začaté dedičské konanie. Oznámenie o úmrtí cudzinca a jeho pas zasielame na príslušné veľvyslanectvo.

Čo potrebujete?

Listy o prehliadke mŕtveho, občiansky preukaz nebohého, meno, priezvisko a rodné číslo osoby, ktorá vybavuje pohreb.

 

2. Agenda hlásenia pobytov

Vedená v zmysle zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

VYBAVUJEME:

Evidenciu pobytu obyvateľov – EPO

prihlasovanie k trvalému a prechodnému pobytu občanov Slovenskej republiky, ktorí chcú bývať v Mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice.

 • prihlásenie občanov SR na trvalý pobyt
 • prihlásenie občanov SR na prechodný pobyt
 • zrušenie pobytu
 • potvrdenie o pobyte
 • informáciu o pobyte osoby na základe písomnej žiadosti
 • ukončenie trvalého pobytu na území SR, ak sa občan zdržiava viac ako 90 dní v zahraničí
 • prihlásenie dieťaťa, narodeného v cudzine, ktoré má už vybavený slovenský rodný list

Prihlásenie na pobyt vykonáme bez poplatku.

Správny poplatok za informáciu o pobyte a potvrdenie o pobyte 7,- €.

Prihlásenie na pobyt má iba evidenčný charakter.

Za členov rodiny môže hlásiť pobyt jeden z členov rodiny, manžel alebo manželka.

 Čo potrebujete?

Ak ste vlastník, alebo spoluvlastník nehnuteľnosti stačí vám len platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, rodný list dieťaťa, ak je dieťa mladšie ako 15 rokov. Ak sú rodičia dieťaťa rozvedení, právoplatné rozhodnutie súdu o úprave práv a povinnosti k maloletému dieťaťu. Sobášny list a občiansky preukaz manžela, ak prihlásenie vybavuje jeden z manželov. Súhlas vlastníka a všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti. V prípade, ak vlastník nehnuteľnosti nemôže súhlas podpísať pred pracovníkom ohlasovne pobytu, predloží písomný súhlas vlastníka a spoluvlastníkov s osvedčeným podpisom.

Občan poskytne pracovníkovi, vykonávajúcemu prihlásenie, údaje o nehnuteľnosti  – súpisné číslo, prípadne číslo listu vlastníctva, v prípade bytového domu aj číslo bytu. Povinnosťou občana už nie je predkladať list vlastníctva. Vlastníctvo si pracovník ohlasovne overuje cez informačné systémy.

Tlačivá nie je potrebné vypĺňať vopred, všetko urobíme za vás.

Prihlásením na nový trvalý pobyt sa automaticky končí predošlý pobyt, hlásenie o tom zašleme na príslušnú ohlasovňu v mieste doterajšieho pobytu.

Na pobyt je možné sa prihlásiť aj elektronicky, prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Ak si želáte využívať elektronické služby, musíte byť držiteľom elektronického občianskeho preukazu, tzv. eID karty, pomocou ktorej sa prihlásite. Služba je v súčasnosti pripravená na použitie iba v prípade, že občan koná sám za seba a robí úkon nad nehnuteľnosťou, ktorej je vlastníkom alebo spoluvlastníkom – v tom prípade môže robiť právne úkony vo vzťahu k jeho spoluvlastníckemu podielu.

Poznámka

O vydanie občianskeho preukazu požiadate príslušné Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava 2, so sídlom Ružinovská 1/B, Bratislava, Klientske centrum Okresného úradu, so sídlom Bratislava, Tomášikova 46, alebo ktorékoľvek Okresné riaditeľstvo PZ. Prvý občiansky preukaz je bez poplatku. Potvrdenie o pobyte nie je potrebné predkladať Okresnému riaditeľstvu PZ, lebo sme prepojení s informačným systémom registra obyvateľov Slovenskej republiky.

3. Agenda osvedčovania podpisov a fotokópií listín

Vedená v zmysle zákona  č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.

VYBAVUJEME:

Osvedčovanie podpisov a fotokópie listín

 • osvedčenie podpisu na listine alebo rovnopise, za každý podpis 2,00 € 
 • osvedčenie odpisu /fotokópie/, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,-€, v českom jazyku 4,- €

Správny orgán môže zvýšiť poplatok až o 100%, ak si úkon  vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti, zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Čo potrebujete?

Platný občiansky preukaz a listinu.


Všetky potrebné tlačivá nájdete na stránke: TLAČIVÁ.