Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Popis

Bytová komisia podľa § 4, VZN č.  6/2021 o nájme bytov vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

Bytová komisia je poradný orgán starostu,  tvorí ju 7 členov, v zložení: 4 poslanci miestneho zastupiteľstva volení miestnym zastupiteľstvom, 2 zamestnanci mestskej časti menovaní starostom a 1 občan s trvalým pobytom v mestskej časti menovaný starostom.  

Na čele komisie je predseda, ktorého  volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo. Podpredsedu komisie spomedzi seba volia a odvolávajú členovia komisie hlasovaním.

Funkcie predsedu a podpredsedu je možné sa písomne vzdať. Podpredseda zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti.

Komisia na základe vyhodnotenia žiadostí navrhuje starostovi žiadateľa, s ktorým mestská časť uzavrie nájomnú zmluvu (ďalej len „návrh“) . Návrh komisie má odporúčací charakter.

Komisia zasadá podľa potreby, najmenej dvakrát za rok. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie predseda komisie. 

Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

Komisia sa rozhoduje na základe vlastného hodnotenia, členovia komisie konajú podľa svojho vedomia a svedomia. Každý člen komisie pri hlasovaní disponuje jedným hlasom.

Zápisnice komisie sa zverejňujú na webovom sídle mestskej časti.