Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Popis

 


Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva najmä:

  1. vyjadruje sa k zriaďovaniu a prevádzke klubov dôchodcov a sociálnej ubytovne mestskej časti,
  2. vyjadruje sa k sociálnej problematike rodín v hmotnej núdzi, bezdomovcov, slobodných matiek, narkomanov a prostitúcie, najmä z hľadiska prevencie poskytovania zdravotných služieb,
  3. sleduje sociálnu problematiku osamelých, starých a chorých občanov so zameraním na budovanie, udržiavanie a skvalitňovanie širokej siete opatrovateľských služieb,
  4. podieľa sa na riešení sociálnej problematiky opustených detí a sirôt, iniciuje vytváranie rodinných opatrovateľských spoločenstiev, e) napomáha skvalitňovaniu a rozširovaniu starostlivosti o sociálne postihnutých občanov prostredníctvom návrhov na rozvoj poradenských služieb, právnej pomoci,
  5. iniciuje možnosť riešenia sociálnej problematiky prostredníctvom charitatívnych inštitúcií a nadácií,
  6. vyjadruje sa k návrhom materiálov týkajúcich sa bytových záležitostí,
  7. vyjadruje sa k problémom zdravotníctva v súvislosti so zdravotným stavom obyvateľov mestskej časti a navrhuje opatrenia na zlepšenie a upevnenie ich zdravia a siete lekárov v zdravotných strediskách,
  8. posudzuje pripravované žiadosti na dotácie zo štátnych fondov a fondov EÚ,
  9. prerokúva a prijíma stanoviská k návrhom všeobecne záväzných nariadení predkladaných na rokovanie miestneho zastupiteľstva a k návrhu rozpočtu mestskej časti,
  10. vydáva stanoviská k materiálom predkladaným do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.