Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Funkcia starostu

V zmysle zákona 377/1990 Z. z. o hlavnom meste SR Bratislave a v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy starosta mestskej časti:

 • je výkonným orgánom mestskej časti, zastupuje ju navonok a má právo nosiť insígnie,
 • je volený obyvateľmi mestskej časti v priamych voľbách,
 • je štatutárnym orgánom mestskej časti a môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zástupcu starostu alebo zamestnanca mestskej časti, pričom poverený zástupca starostu alebo zamestnanec mestskej časti rozhoduje v mene mestskej časti v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení,
 • zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok miestneho úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mestskej časti; informuje miestne zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku miestneho úradu.
 • je verejnou funkciou; je nezlučiteľnou s funkciou primátora, poslanca miestneho zastupiteľstva, zamestnanca mestskej časti, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestskou časťou, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy a s funkciou podľa osobitného predpisu

Starosta ďalej najmä

 • podpisuje nariadenia mestskej časti,
 • vykonáva správu mestskej časti,
 • zastupuje mestskú časť vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám, ak zastupovaním v jednotlivých prípadoch nepoverí svojho zástupcu alebo zamestnancov mestskej časti,
 • podpisuje dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva mestskej časti,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy mestskej časti, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené miestnemu zastupiteľstvu,
 • vykonáva zmeny rozpočtu v rozsahu určenom miestnym zastupiteľstvom,
 • predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrh na vymenovanie a odvolanie riaditeľov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mestskej časti a vymenúva a odvoláva prednostu miestneho úradu,
 • určuje plat alebo mzdu a priznáva odmeny zástupcovi starostu a prednostovi miestneho úradu,
 • určuje plat alebo mzdu a priznáva odmeny riaditeľom rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a vedúcim zariadení mestskej časti,
 • zriaďuje svoje poradné orgány,
 • udeľuje verejné uznanie za zásluhy,
 • vydáva písomné stanovisko k prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku nezvereného do správy mestskej časti