Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Popis

Komisia finančná, podnikateľských činností a obchodu najmä:

 1. vypracúva uznesenie k návrhu rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľa sa na kontrole jeho čerpania,
 2. zaujíma stanovisko k návrhu záverečného účtu,
 3. zaujíma stanovisko k návrhom všeobecne záväzných nariadení mestskej časti,
 4. zaujíma stanovisko k výške nájmu a cene predávaného majetku mestskej časti,
 5. zaujíma stanoviská k návrhom dohôd o prenájme nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti okrem bytov,
 6. zaujíma stanoviská k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti a s majetkom vo vlastníctve hl. mesta, ktorý jej bol zverený, ako aj k schvaľovaniu najdôležitejších úkonov týkajúcich sa tohto majetku a podieľa sa na kontrole hospodárenia s ním,
 7. vypracúva stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnej dane alebo celomestského miestneho poplatku v hlavnom meste podľa osobitných predpisov,
 8. vyjadruje sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov,
 9. zaujíma stanovisko pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky, k emisii cenných papierov a finančných záväzkov mestskej časti, resp. ručenie za obdobné záväzky iných subjektov,
 10. vyjadruje sa k návrhu poriadku odmeňovania pracovníkov mestskej časti a podieľa sa na kontrole jeho dodržiavania,
 11. posudzuje návrhy na združovanie prostriedkov mestskej časti a účasť mestskej časti v regionálnych a územných združeniach,
 12. posudzuje návrhy na účasť mestskej časti v obchodných spoločnostiach,
 13. posudzuje pripravované žiadosti na dotácie zo štátnych fondov a fondov EÚ,
 14. vydáva stanoviská k materiálom predkladaným do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.
 15. vyjadruje sa k vydávaniu rozhodnutí starostu mestskej časti o schvaľovaní prevádzkových režimov v prevádzkach.