Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Spôsob zriadenia, kompetencie a právomoci a opis organizačnej štruktúry

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice bola zriadená zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vykonania volieb do orgánov samosprávy hlavného mesta, t. j. dňom 24. novembra 1990.

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice je územným samosprávnym a správnym celkom Bratislavy.

Zriaďovacia listina Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

Právomoci a kompetencie mestskej časti

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice vykonáva územnú samosprávu patriacu obci (samosprávu Bratislavy) a plní úlohy štátnej správy prenesené na obec (prenesená pôsobnosť) v rozsahu vymedzenom zákonom a štatútom Bratislavy; v tomto rozsahu má postavenie obce.

Právomoc a kompetencie mestskej časti sú stanovené:

  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä Čl. 64-71)
  • zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
  • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov
  • všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice (Čl. 68 a Čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Organizačná štruktúra

Miestnymi orgánmi mestskej časti sú:

Orgánmi miestneho zastupiteľstva mestskej časti sú:

Organizačný poriadok Miestneho úradu Bratislava-Podunajské Biskupice (platný od 31.03.2023)

Príloha č. 1 - Obsahové náplne jednotlivých organizačných útvarov

Príloha č. 2 - Organizačná štruktúra Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

Zverejňovanie

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Sused Slovnaft

Sused Slovnaft