Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Infolišta

Popis oddelenia

Oddelenie zabezpečuje plnenie úloh na úseku životného prostredia, verejnej zelene, poriadku a čistoty najmä:

 • zabezpečuje odbornú agendu spojenú so sprístupňovaním informácií 
 • vybavuje agendu vo vymedzenej oblasti samosprávy pri príprave a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov 
 • vykonáva prácu na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov 
 • zabezpečuje práce na úseku ochrany zelene na úrovni obce 
 • vykonáva čiastkovú odbornú činnosť na úseku rozvoja obce (príprava podkladov pre projekty, zadávanie verejných prác) 
 • spracováva agendu týkajúcu sa tvorby, údržby a ochrany zelene na verejných priestranstvách mestskej časti (verejná zeleň) v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
 • zodpovedá za presnú pasportizáciu plôch zelene, kríkov a stromov, vykonáva správu, tvorbu a ochranu plôch verejnej zelene 
 • spracováva ročný plán údržby verejnej zelene, sleduje jeho plnenie a zabezpečuje operatívne mimoriadne práce objednávkou a výberom dodávateľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 
 • preberá vykonané práce údržby verejnej zelene, vedie evidenciu pracovných denníkov, kontroluje správnosť súpisov prác a fakturácie, spracováva stanoviská k projektom sadových úprav 
 • vydáva stanoviská tretím osobám na výsadbu zelene na verejných priestranstvách, spracováva rozhodnutie o výrube stromov a kríkov na verejných priestranstvách a v súkromných záhradách. Sleduje plnenie podmienok rozhodnutí vydaných mestskou časťou 
 • kontroluje zdravotný stav rastlinného materiálu, v prípade výskytu chorôb alebo škodcov určuje technologický postup ich zneškodňovania 
 • určuje a eviduje plochy pre náhradnú výsadbu stromov 
 • určuje druhové zloženie rastlinného materiálu podľa vhodnosti a jednotlivých lokalít, zabezpečuje kontakt s dodávateľmi sadovníckych prác, zadáva im práce, kontroluje ich časové a kvalitatívne plnenie a preberá vykonané práce 
 • eviduje požiadavky na orezávky prípadne na výrub stromov a zabezpečuje ich realizáciu 
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce z príslušných VZN hl. m. SR Bratislavy a mestskej časti, rieši námety, pripomienky a sťažnosti obyvateľov týkajúce sa tvorby, údržby a ochrany verejnej zelene 
 • pravidelne kontroluje čistotu na území mestskej časti 
 • kontroluje technický stav parkových lavičiek a zabezpečuje optimálnu opravu 
 • zabezpečuje údržbu smetných košov, ich dopĺňanie a vyprázdňovanie osádzanie a servis smetných košov pre psie exkrementy, zabezpečuje osadenie vianočných stromov a ich odstránenie 
 • pripravuje podklady pre zabezpečenie jednotlivých foriem obstarávania v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
 • vybavuje žiadosti o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti 
 • vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti 
 • vyrubuje správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
 • riadi skupinu robotníkov verejnoprospešných prác

 

zabezpečuje plnenie úloh na úseku poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva najmä:

 • zabezpečuje práce na úseku odpadového hospodárstva a ochrany zelene na úrovni obce; 
 • vykonáva prácu na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov 
 • vykonáva čiastkovú odbornú činnosť na úseku rozvoja obce (zadávanie verejných prác) 
 • vedie agendu týkajúcu sa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
 • vyjadruje sa k investičným zámerom a projektovým dokumentáciám z hľadiska ochrany ŽP 
 • plní úlohy vyplývajúce zo zákona č. 105/1990 Zb. súvisiace s činnosťou samostatne hospodáriacich roľníkov 
 • vydáva potvrdenia za účelom odpredaja poľnohospodárskych prebytkov 
 • pripravuje podklady k vydávaniu potvrdenia o užívaní poľnohospodárskej pôdy v katastri mestskej časti 
 • vyjadruje sa k vyňatiu pozemkov z PPF 
 • hlási výskyt mimoriadne nebezpečných škodcov, alebo podozrenie z neho na poľnohospodárskych pozemkoch, vedie evidenciu všetkých pozemkov zamorených škodcami 
 • usmerňuje a eviduje chov hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnostiach v rámci zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a spolupracuje s regionálnou veterinárnou správou 
 • vedie evidenciu včelstiev v katastri mestskej časti, nahlasuje neorganizovaných včelárov; 
 • spolupracuje pri zisťovaní škôd na poľnohospodárskom majetku spôsobených živelnou pohromou 
 • pripravuje vydávanie povolení na usporiadanie výstav, trhov, prehliadok alebo súťaží zvierat, za podmienok určených regionálnou veterinárnou správou 
 • zabezpečuje kontakt a spoluprácu s organizáciou vykonávajúcou veterinárnu asanačnú službu na území hlavného mesta 
 • zabezpečuje vykonanie deratizácie na území MČ 
 • vydáva povolenia na zaujatie verejného priestranstva 
 • vydáva rybárske lístky a vedie ich evidenciu 
 • vedie agendu odpadového hospodárstva vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 o odpadoch 
 • vedie štatistiku odpadového hospodárstva 
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva a špecializovanými štátnymi orgánmi 
 • zabezpečuje inštaláciu vianočného osvetlenia a jej demontáž 
 • zabezpečuje správu zberného dvora – odvoz kontajnerov, zmluvy, objednávky a fakturáciu spojenú s uvedenými výkonmi, monitoring a likvidácia nelegálnych skládok odpadu 
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov pri jarnom a jesennom upratovaní na území MČ 
 • pripravuje podklady pre zabezpečenie jednotlivých foriem obstarávania v zmysle zákona 
  25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
 • vybavuje žiadosti o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 152/1998 Z. z. 
  o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti 
 • vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom 
  práve v rozsahu svojej pôsobnosti 
 • vyrubuje správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
  neskorších predpisov 
 • riadi skupinu robotníkov verejnoprospešných prác

 

Vydanie rybárskeho lístka

 • V zmysle zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov mestská časť vydáva na základe ústnej žiadosti po predložení občianskeho preukazu, resp. pasu fyzickej osobe rybársky lístok trojročný, ročný, mesačný alebo týždenný.
 • Správne poplatky:
  týždenný ……… 1,50 eura 
  mesačný ……..... 3,- eurá
  ročný ………….. 7,- eur
  trojročný ……. 17,- eur
 • Deti do 15 rokov sú od poplatku oslobodené.

 

Vydanie potvrdenia o vlastníctve záhrady za účelom predaja poľnohospodárskych prebytkov

 • Potvrdenie sa vydáva na základe ústnej žiadosti po predložení dokladu o vlastníctve záhrady.

Správny poplatok: 1,50 eura

 • Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie
 • Osvedčenie o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie sa vydáva na základe žiadosti.

Správny poplatok: 6,50 eura

Vydanie povolenia na zaujatie verejného priestranstva

 • Povolenie sa vydáva na základe oznámenia o vzniku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva okrem komunikácie I. a II. triedy v zmysle VZN č. 1/2013 o miestnych daniach za psa, užívania verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

Zabezpečuje plnenie úloh na úseku cestného hospodárstva najmä:

 • vykonáva správu a údržbu miestnych komunikácii III. a IV. triedy 
 • povoľuje vyhradené parkovanie na miestnych komunikáciách III. A IV. triedy – zverených do správy MČ BA Podunajské Biskupice, a vedie evidenciu žiadostí o parkovanie, vydáva parkovacie kartičky 
 • vykonáva opravu a údržbu dopravného značenia, na komunikáciách III. a IV. triedy 
 • zabezpečuje údržbu kanalizačných vpustí komunikácií III. a IV. triedy 
 • vykonáva štátny odborná dozor nad miestnymi komunikáciami III. a IV. triedy a účelovými komunikáciami na území mestskej časti 
 • zabezpečuje údržbu a opravu informačného systému 
 • zabezpečuje činnosť štábu zimnej služby 
 • spracováva operačný plán zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy 
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku cestného hospodárstva vo veciach komunikácií III. a IV. triedy a účelových komunikácií; najmä: 
 • povoľovanie zvláštneho užívania komunikácií 
 • povoľovanie uzávierky, príp. nariadenie obchádzky 
 • rozhodovanie o povolení vyhradeného parkoviska 
 • rozhodovanie o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovanie nadjazdov a miestnych komunikácií na susedné nehnuteľnosti, 
 • rozhodovanie o povolení výnimiek pri umiestňovaní pevných prekážok na miestnych komunikáciách 
 • vykonávanie odborného dohľadu na komunikáciách 
 • zabezpečuje obstarávanie Projektov organizácie dopravy pre potreby MČ 
 • prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti, 
 • spolupracuje s Magistrátom hl. m. SR Bratislavy a s ostatnými správcami MK I. a II. triedy, št. ciest a diaľnic na území MČ BA – Podunajské Biskupice a nahlasuje im zistené závady na komunikáciách v ich správe, 
 • spolupracuje s DP Bratislava v problematike MHD, 
 • spolupracuje s ODI Bratislava II, 
 • pripravuje podklady pre zabezpečenie jednotlivých foriem obstarávania v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, 
 • vybavuje žiadosti o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti, 
 • vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti, 
 • vyrubuje správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 
 • riadi skupinu robotníkov verejnoprospešných prác.

Všetky potrebné tlačivá nájdete na stránke: TLAČIVÁ.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 30.1.2023, 2:30:47

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 30. 1. 2023
slabý dážď 6 °C -4 °C
utorok 31. 1. slabé sneženie 5/2 °C
streda 1. 2. slabý dážď 6/3 °C
štvrtok 2. 2. rain and snow 6/2 °C

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Facebook

LESNÝ CELOK BRATISLAVA

Logo-Lesy.sk

Sused Slovnaft

Sused Slovnaft