Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Popis oddelenia

Oddelenie zabezpečuje plnenie úloh na úseku životného prostredia, verejnej zelene, poriadku a čistoty najmä:

 • zabezpečuje odbornú agendu spojenú so sprístupňovaním informácií
 • vybavuje agendu vo vymedzenej oblasti samosprávy pri príprave a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov
 • vykonáva prácu na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov
 • zabezpečuje práce na úseku ochrany zelene na úrovni obce
 • vykonáva čiastkovú odbornú činnosť na úseku rozvoja obce (príprava podkladov pre projekty, zadávanie verejných prác)
 • spracováva agendu týkajúcu sa tvorby, údržby a ochrany zelene na verejných priestranstvách mestskej časti (verejná zeleň) v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
 • zodpovedá za presnú pasportizáciu plôch zelene, kríkov a stromov, vykonáva správu, tvorbu a ochranu plôch verejnej zelene
 • spracováva ročný plán údržby verejnej zelene, sleduje jeho plnenie a zabezpečuje operatívne mimoriadne práce objednávkou a výberom dodávateľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
 • preberá vykonané práce údržby verejnej zelene, vedie evidenciu pracovných denníkov, kontroluje správnosť súpisov prác a fakturácie, spracováva stanoviská k projektom sadových úprav
 • vydáva stanoviská tretím osobám na výsadbu zelene na verejných priestranstvách, spracováva rozhodnutie o výrube stromov a kríkov na verejných priestranstvách a v súkromných záhradách. Sleduje plnenie podmienok rozhodnutí vydaných mestskou časťou
 • kontroluje zdravotný stav rastlinného materiálu, v prípade výskytu chorôb alebo škodcov určuje technologický postup ich zneškodňovania
 • určuje a eviduje plochy pre náhradnú výsadbu stromov
 • určuje druhové zloženie rastlinného materiálu podľa vhodnosti a jednotlivých lokalít, zabezpečuje kontakt s dodávateľmi sadovníckych prác, zadáva im práce, kontroluje ich časové a kvalitatívne plnenie a preberá vykonané práce
 • eviduje požiadavky na orezávky prípadne na výrub stromov a zabezpečuje ich realizáciu
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce z príslušných VZN hl. m. SR Bratislavy a mestskej časti, rieši námety, pripomienky a sťažnosti obyvateľov týkajúce sa tvorby, údržby a ochrany verejnej zelene
 • pravidelne kontroluje čistotu na území mestskej časti
 • kontroluje technický stav parkových lavičiek a zabezpečuje optimálnu opravu
 • zabezpečuje údržbu smetných košov, ich dopĺňanie a vyprázdňovanie osádzanie a servis smetných košov pre psie exkrementy, zabezpečuje osadenie vianočných stromov a ich odstránenie
 • pripravuje podklady pre zabezpečenie jednotlivých foriem obstarávania v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
 • vybavuje žiadosti o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti
 • vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti
 • vyrubuje správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • riadi skupinu robotníkov verejnoprospešných prác

 

zabezpečuje plnenie úloh na úseku poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva najmä:

 • zabezpečuje práce na úseku odpadového hospodárstva a ochrany zelene na úrovni obce
 • vykonáva prácu na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov
 • vykonáva čiastkovú odbornú činnosť na úseku rozvoja obce (zadávanie verejných prác)
 • vedie agendu týkajúcu sa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • vyjadruje sa k investičným zámerom a projektovým dokumentáciám z hľadiska ochrany ŽP
 • plní úlohy vyplývajúce zo zákona č. 105/1990 Zb. súvisiace s činnosťou samostatne hospodáriacich roľníkov
 • vydáva potvrdenia za účelom odpredaja poľnohospodárskych prebytkov
 • pripravuje podklady k vydávaniu potvrdenia o užívaní poľnohospodárskej pôdy v katastri mestskej časti
 • vyjadruje sa k vyňatiu pozemkov z PPF
 • hlási výskyt mimoriadne nebezpečných škodcov, alebo podozrenie z neho na poľnohospodárskych pozemkoch, vedie evidenciu všetkých pozemkov zamorených škodcami
 • usmerňuje a eviduje chov hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnostiach v rámci zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a spolupracuje s regionálnou veterinárnou správou
 • vedie evidenciu včelstiev v katastri mestskej časti, nahlasuje neorganizovaných včelárov
 • spolupracuje pri zisťovaní škôd na poľnohospodárskom majetku spôsobených živelnou pohromou
 • pripravuje vydávanie povolení na usporiadanie výstav, trhov, prehliadok alebo súťaží zvierat, za podmienok určených regionálnou veterinárnou správou
 • zabezpečuje kontakt a spoluprácu s organizáciou vykonávajúcou veterinárnu asanačnú službu na území hlavného mesta
 • zabezpečuje vykonanie deratizácie na území MČ
 • vydáva povolenia na zaujatie verejného priestranstva
 • vydáva rybárske lístky a vedie ich evidenciu
 • vedie agendu odpadového hospodárstva vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 o odpadoch
 • vedie štatistiku odpadového hospodárstva
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva a špecializovanými štátnymi orgánmi
 • zabezpečuje inštaláciu vianočného osvetlenia a jej demontáž
 • zabezpečuje správu zberného dvora – odvoz kontajnerov, zmluvy, objednávky a fakturáciu spojenú s uvedenými výkonmi, monitoring a likvidácia nelegálnych skládok odpadu
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov pri jarnom a jesennom upratovaní na území MČ
 • pripravuje podklady pre zabezpečenie jednotlivých foriem obstarávania v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
 • vybavuje žiadosti o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti
 • vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti
 • vyrubuje správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • riadi skupinu robotníkov verejnoprospešných prác

 

Vydanie rybárskeho lístka

 • V zmysle zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov mestská časť vydáva na základe ústnej žiadosti po predložení občianskeho preukazu, resp. pasu fyzickej osobe rybársky lístok trojročný, ročný, mesačný alebo týždenný.
 • Správne poplatky:
  týždenný
  mesačný
  ročný
  trojročný
  1,50 eura
  3,- eurá
  7,- eurá
  17,- eur
 • Deti do 15 rokov sú od poplatku oslobodené.

 

Vydanie potvrdenia o vlastníctve záhrady za účelom predaja poľnohospodárskych prebytkov

 • Potvrdenie sa vydáva na základe ústnej žiadosti po predložení dokladu o vlastníctve záhrady.

Správny poplatok: 1,50 eura

 • Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie
 • Osvedčenie o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie sa vydáva na základe žiadosti.

Správny poplatok: 6,50 eura

Vydanie povolenia na zaujatie verejného priestranstva

 • Povolenie sa vydáva na základe oznámenia o vzniku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva okrem komunikácie I. a II. triedy v zmysle VZN č. 1/2013 o miestnych daniach za psa, užívania verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.

Zabezpečuje plnenie úloh na úseku cestného hospodárstva najmä:

 • vykonáva správu a údržbu miestnych komunikácii III. a IV. triedy 
 • povoľuje vyhradené parkovanie na miestnych komunikáciách III. A IV. triedy – zverených do správy MČ BA-Podunajské Biskupice, a vedie evidenciu žiadostí o parkovanie, vydáva parkovacie kartičky 
 • vykonáva opravu a údržbu dopravného značenia, na komunikáciách III. a IV. triedy 
 • zabezpečuje údržbu kanalizačných vpustí komunikácií III. a IV. triedy 
 • vykonáva štátny odborná dozor nad miestnymi komunikáciami III. a IV. triedy a účelovými komunikáciami na území mestskej časti 
 • zabezpečuje údržbu a opravu informačného systému 
 • zabezpečuje činnosť štábu zimnej služby 
 • spracováva operačný plán zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy 
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku cestného hospodárstva vo veciach komunikácií III. a IV. triedy a účelových komunikácií; najmä: 
 • povoľovanie zvláštneho užívania komunikácií 
 • povoľovanie uzávierky, príp. nariadenie obchádzky 
 • rozhodovanie o povolení vyhradeného parkoviska 
 • rozhodovanie o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovanie nadjazdov a miestnych komunikácií na susedné nehnuteľnosti, 
 • rozhodovanie o povolení výnimiek pri umiestňovaní pevných prekážok na miestnych komunikáciách 
 • vykonávanie odborného dohľadu na komunikáciách 
 • zabezpečuje obstarávanie Projektov organizácie dopravy pre potreby MČ 
 • prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti, 
 • spolupracuje s Magistrátom hl. m. SR Bratislavy a s ostatnými správcami MK I. a II. triedy, št. ciest a diaľnic na území MČ BA-Podunajské Biskupice a nahlasuje im zistené závady na komunikáciách v ich správe, 
 • spolupracuje s DP Bratislava v problematike MHD, 
 • spolupracuje s ODI Bratislava II, 
 • pripravuje podklady pre zabezpečenie jednotlivých foriem obstarávania v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, 
 • vybavuje žiadosti o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti, 
 • vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti, 
 • vyrubuje správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 
 • riadi skupinu robotníkov verejnoprospešných prác.

Všetky potrebné tlačivá nájdete na stránke: TLAČIVÁ.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je piatok, 9.6.2023, 3:08:52

Aktuálne počasie

dnes, piatok 9. 6. 2023
mierny dážď 24 °C 16 °C
sobota 10. 6. slabý dážď 24/15 °C
nedeľa 11. 6. slabý dážď 22/15 °C
pondelok 12. 6. jasná obloha 20/9 °C

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Facebook

LESNÝ CELOK BRATISLAVA

Logo-Lesy.sk

Sused Slovnaft

Sused Slovnaft