Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Popis

Komisia územného plánu, výstavby, životného prostredia, odpadov a cestného hospodárstva najmä:

 1. podieľa sa na vyjadrení k návrhu územného plánu hl.m. SR Bratislavy a mestskej časti, zonálnych plánov a k návrhom koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života mestskej časti,
 2. na požiadanie starostu mestskej časti sa vyjadruje k návrhom investičných zámerov právnických a fyzických osôb,
 3. navrhuje a podieľa sa na tvorbe koncepcií mestskej časti v oblasti bytovej politiky, humanizácie lokálnych častí mestskej časti a zahájenia podnikateľských zámerov,
 4. navrhuje zásady povoľovania umiestnenia reklamných panelov,
 5. navrhuje zaradenie investičných akcií mestskej časti do rozpočtu mestskej časti,
 6. prerokúva a prijíma stanoviská k materiálom na rokovanie miestneho zastupiteľstva z oblasti ochrany životného prostredia, údržby a tvorby verejnej zelene, poľnohospodárstva a chovu zvierat, správy a údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy a dopravy,
 7. prerokúva a prijíma stanoviská k návrhom všeobecne záväzných nariadení predkladaných na rokovanie miestneho zastupiteľstva a k návrhu rozpočtu mestskej časti,
 8. vyjadruje sa k plánu zimnej služby na území mestskej časti,
 9. vyjadruje sa k pripravovaným zámerom na území mestskej časti, ktoré výrazne ovplyvnia kvalitu životného prostredia,
 10. vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov a skvalitneniu MHD na území mestskej časti,
 11. posudzuje koncepciu rozvoja miestneho informačného systému,
 12. posudzuje pripravované žiadosti na dotácie zo štátnych fondov a fondov EÚ,
 13. vydáva stanoviská k materiálom predkladaným do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.