Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Postup mestskej časti pri vybavovaní podaní

Mestská časť každé podanie, ktoré miestny úrad prijme, zaeviduje a následne posúdi jeho obsah. Po posúdení obsahu podania rozhodne o ďalšom postupe pri jeho vybavovaní. 

V prípade, ak vybavenie predmetu podania patrí do pôsobnosti viacerých organizačných a riadiacich útvarov miestneho úradu, vybavujú ho príslušné útvary vo vzájomnej súčinnosti.

Ak ide o prenesený výkon štátnej správy, miestny úrad vyrubí žiadateľovi alebo navrhovateľovi správny poplatok, ak tak ustanovuje zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Lehoty na vybavenie podaní:

 • jednoduchých veciach mestská časť rozhoduje bezodkladne
  (§ 49 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov)
 • ostatných prípadoch je lehota pre rozhodnutie 30 dní, vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní
  (§ 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov)
 • lehota na vybavenie sťažnosti je do 60 pracovných dní
  (§ 13 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov)
 • lehota vybavenia petície je do 30 pracovných dní
  (§ 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov)
 • lehota na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií je do 8 pracovných dní; v závažných prípadoch je možné predĺžiť lehotu o ďalších 8, resp. 15 pracovných dní
  (§ 17 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)