Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Slobodný prístup k informáciám

Kedy, kde a ako

Všetky písomné podania  prijíma mestská časť v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice, Trojičné nám. č. 11, I. poschodie počas úradných hodín.

Žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z. je možné podať:

  • písomnou formou

na adrese:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice
Trojičné nám.č. 11
825 61 Bratislava

emailom na adrese elektronickej pošty:  sekretariat@mupb.sk 

  • osobne

podľa obsahu podania na príslušných odborných útvaroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice do zápisnice v úradných hodinách.

Žiadosť o sprístupnenie informácie musí obsahovať identifikáciu žiadateľa, identifikáciu povinnej osoby, popis predmetu žiadosti a spôsob sprístupnenia informácie.

Informácie je možné získať aj oboznámením sa s obsahom písomností na vývesných úradných tabuliach a na internetovej stránke www.biskupice.sk.

Úradné hodiny

  • Pondelok 8:00-11:30, 12:30-17:00
  • Streda 7:30-11:30, 12:30-16:30
  • Piatok 7:30-11:30

Postup povinnej osoby – mestskej časti pri vybavovaní podaní

Mestská časť každé podanie, ktoré príjme (písomné alebo ústne do zápisnice), zaeviduje, preskúma z hľadiska jeho obsahu a až tak rozhodne o ďalšom postupe. V prípade, že obsah patrí do pôsobnosti viacerých odborných útvarov miestneho úradu, vybavujú ho príslušné útvary vo vzájomnej súčinnosti a spravidla miestny úrad aj v takom prípade vydáva len jedno vybavenie, prípadne rozhodnutie.

V správnom konaní konajú zamestnanci miestneho úradu a rozhodnutie vydáva starosta, príp. zástupca starostu mestskej časti.

Lehoty na vybavenie

Všeobecnou lehotou na vydanie rozhodnutia alebo prešetrenie sťažnosti alebo petície je 30 dní, v závažných prípadoch je možné predĺžiť ju o ďalších 30 dní.

V prípade Zákona o slobode informácií je to 8 pracovných dní, v závažných prípadoch je možné predĺžiť ju o ďalších 8 pracovných dní.

Lehoty na úkony v priebehu správneho konania určuje starosta alebo ním poverený zamestnanec v dĺžke potrebnej na vykonanie procesného úkonu.

Opravné prostriedky

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam starostu mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice možno podávať podľa zákona len písomne, alebo osobne do zápisnice v lehote uvedenej v poučení každého rozhodnutia. Miestom písomného podania odvolania je podateľňa miestneho úradu. Miestom osobného podania odvolania do zápisnice je odborný útvar miestneho úradu, príslušný podľa predmetu rozhodnutia, proti ktorému sa odvolanie podáva.

V agende preneseného výkonu štátnej správy súdy neprerokúvajú a nerozhodujú o riadnych opravných prostriedkoch (odvolania, sťažnosti) podaných proti rozhodnutiam starostu ako správneho orgánu. Správne súdy preskúmavajú z agendy štátnej správy vybavovanej starostom ako správnym orgánom právoplatne ukončené veci, v ktorých bolo vydané druhostupňové rozhodnutie ako dôsledok opravného prostriedku urobeného navrhovateľom na preskúmanie rozhodnutia vydaného v správnom konaní. Návrhom súdu možno napadnúť právoplatné rozhodnutia, okrem tých, ktoré sú z preskúmania súdom vylúčené podľa § 248 zák. č. 93/1963 Zb. o občianskom súdnom konaní (Občiansky súdny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Dokumenty na stiahnutie

EVIDENCIA ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIE

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018