Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Všetky písomné podania (žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, petíciu alebo iné podanie - nielen v zmysle zákona o slobode informácií) prijíma mestská časť v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s osobitnými predpismi. Mestská časť pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené platnou právnou úpravou.

Prístup k informáciám

Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) môžete podať nasledovným spôsobom:

poštou na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Podunajské Biskupice
Trojičné námestie 11, 821 06 Bratislava

e-mailom:
sekretariat@mupb.sk

telefonicky:
 02/40209202

osobne:
v podateľni Miestneho úradu Bratislava-Podunajské Biskupice
Trojičné námestie 11, 821 06 Bratislava

Žiadosť o poskytnutie informácie - tlačivo (pdf)

Žiadosť o poskytnutie informácie - tlačivo (docx)

Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií

Smernica o poskytovaní informácií a prístupe k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám