Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Popis

Komisia kultúry, mládeže a športu najmä:

 1. podieľa sa na posudzovaní návrhu kultúrno - spoločenských akcií na kalendárny rok,
 2. vyjadruje sa ku koncepcii významných kultúrno - spoločenských podujatí organizovaných mestskou časťou,
 3. zaujíma stanoviská k návrhom pomníkov a pamätných tabúľ v mestskej časti,
 4. vyjadruje sa k návrhom na pomenovanie ulíc, námestí a iných verejných priestranstiev,
 5. vyjadruje sa k mládežníckym aktivitám a k aktivitám zameraným na deti a mládež,
 6. zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií územného plánu a projektov týkajúcich sa oblasti telovýchovy, športu a využívania voľného času,
 7. predkladá návrhy na využitie športových areálov TJ, škôl s akcentom na zvýšenie počtu športujúcich detí a mládeže a inej krúžkovej činnosti,
 8. zaujíma stanoviská k návrhom na zriadenie, alebo zrušenie škôl a predškolských zariadení, prípadne navrhuje racionalizáciu ich činnosti najmä z hľadiska efektívnosti,
 9. zaujíma stanoviská k prenájmom bytových a nebytových priestorov v kultúrnych, školských a predškolských zariadeniach,
 10. zaujíma stanovisko k hospodáreniu a predkladá návrhy na racionálnejšie využitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mestskej časti pre základné školy a predškolské zariadenia,
 11. vyjadruje sa k návrhom na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu, alebo skupiny predmetov, ako i k návrhom na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom,
 12. prerokúva a prijíma stanoviská k návrhom všeobecne záväzných nariadení predkladaných na rokovanie miestneho zastupiteľstva a k návrhu rozpočtu mestskej časti,
 13. posudzuje pripravované žiadosti na dotácie zo štátnych fondov a fondov EÚ,
 14. vydáva stanoviská k materiálom predkladaným do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.