Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Miestny úrad

 • Miestny úrad je výkonným orgánom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava‑Podunajské Biskupice (ďalej len “miestne zastupiteľstvo”) a starostu mestskej časti Bratislava‑Podunajské Biskupice (ďalej len “starosta”), zriadený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava‑Podunajské Biskupice uznesením č. 15/90 dňa 19.12.1990 na základe § 7, ods. 5 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave.
 • Miestny úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh miestneho zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších orgánov miestneho zastupiteľstva. Miestny úrad najmä:
 • zabezpečuje písomnú agendu orgánov mestskej časti a miestneho zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mestskej časti, 
 • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva a na rokovania s územnými štátnymi a inými orgánmi, fyzickými a právnickými osobami,
 • pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní,
 • vykonáva nariadenia mestskej časti, uznesenia miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a rozhodnutia starostu,
 • usmerňuje po odbornej stránke organizácie a zariadenia mestskej časti,
 • vykonáva agendu zabezpečujúcu výkon samosprávy mestskej časti,
 • zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy miestneho významu prenesených na mestskú časť,
 • zabezpečuje pre miestneho kontrolóra a jeho útvar materiálne a priestorové vybavenie a ďalšie činnosti v rozsahu funkčnej náplne oddelenia vnútornej správy.

Miestny úrad ďalej

 • zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú zo spolupráce orgánov mestskej časti s politickými stranami a hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v mestskej časti, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov mestskej časti,
 • zabezpečuje činnosti, ktoré vyplývajú z plnenia úloh spolupráce s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v mestskej časti,
 • plní úlohy pri ochrane verejného poriadku, ochrane životného prostredia a pri výkone rozhodnutí starostu v súčinnosti s mestskou políciou, ak to vyžadujú okolnosti prípadu,
 • plní úlohy stanovené mu za brannej pohotovosti štátu, materiálne zabezpečuje neaktívne obyvateľstvo na úseku civilnej ochrany.
 • Miestny úrad spolupracuje pri plnení svojich úloh s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy, s inými miestnymi úradmi a územne príslušnými orgánmi štátnej správy.
 • Súčinnosť podľa ods. 3 písm. c) navrhne prednosta miestneho úradu starostovi. Podrobnosti upravuje osobitný predpis.

Informácie o kontaktoch a úradných hodinách - kliknite tu.

Všetky písomné podania – Kedy, kde a ako