Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Infolišta

Prajeme Vám šťastný nový rok! PF2020

Výzva pre občanov - členstvo v okrskových komisiách

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona

O z n a m u j e
začatie správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona na návrh žiadateľa spoločnosti Miestny úrad Bratislava-Rača so sídlom Kubačova 7483/21, 831 06 Bratislava, zo dňa 14. 02. 2019 v súvislosti s výrubom 3 ks drevín (1 ks Picea abies - smrek obyčajný a 2 ks Pinus sylvestris - borovica lesná) rastúcich na pozemku parcela registra „C“ KN s parc. č. 1007/50, LV 12249 v k. ú. Rača (805866), obec Bratislava-Rača na Novohorskej ulici. Z dôvodu zasahovania do elektrického vedenia, zlého zdravotného stavu, hroziaceho nebezpečenstva pádu dreviny na vozovku a ohrozenia života a zdravia.
Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 21 ods. 1 a 2 správneho poriadku týmto v predmetnej veci nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s terénnou ohliadkou
dňa 28. 01. 2020 (utorok) o 10 00 hod
.,
zraz účastníkov konania bude pred bránou areálu bývalej materskej škôlky na Novohorskej ulici.

Prílohy

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,39 kB
Dátum vloženia: 10. 1. 2020 8:29
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 1. 2020 8:33
Autor: Monika Kovácsová
starosta