Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Materiály MiZ 10.12.2019

Materiály MiZ 10.12.2019

           Program zasadnutia MiZ 04.12.2019

            01        Otvorenie.      

02        Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa                   04.11.2019.

03        Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019, ktorým sa určuje                   výška finančných prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej               školy a dieťa školského zariadenia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti                               Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2019

             a 

             Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2019, ktorým sa určuje výška                           finančných prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy                 a dieťa školského zariadenia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej                       časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2020

04        Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava –                     Podunajské Biskupice č.  1/2018 zo dňa 13.02.2018, ako dodatok č. 1, ktorým sa                   mení Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Podunajské                           Biskupice č.  7/2015 zo dňa 22.09.2015 o miestnych daniach za psa, užívanie                         verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje                               na území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

             a

             Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2019 mestskej časti Bratislava -                           Podunajské Biskupice zo dňa 10.12.2019 .o miestnych daniach za psa, užívanie                     verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje                               na území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

05        Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava –                     Podunajské Biskupice č.  1/2016 zo dňa 14.06.2016 Mestskej časti Bratislava –                       Podunajské Biskupice o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu                       Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice

            a

            Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Podunajské                          Biskupice č.  /2019  zo dňa 10.12.20019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej              časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

06        Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2015 mestskej časti                       Bratislava – Podunajské Biskupice o nájmoch v Dome kultúry Vetvár, v Dome                         kultúry Vesna a v priestoroch Cezhraničného informačného a impulzného centra

            a

            návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 mestskej časti                          Bratislava – Podunajské Biskupice o poskytovaní konzultačných, poradenských                     výkonov a organizovanie školiacich aktivít referátom Cezhraničného                                        informačného a impulzného centra (ďalej CIIC) a ich úhradách

            a

            návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.   /2019 mestskej časti Bratislava –                          Podunajské Biskupice o nájmoch v Dome kultúry Vetvár a v Dome kultúry Vesna.

07.       Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.  /2019 Mestskej časti Bratislava -                           Podunajské Biskupice zo dňa 10.12.2019 o vyhradených plochách pre voľby                           do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020.

08.       Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –                                     Podunajské Biskupice k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta               Slovenskej republiky č. .../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie                   hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za                                 poskytovanie sociálnych služieb  v znení všeobecne záväzného nariadenia                             hlavného mesta Slovenskej republiky č. 5/2019.

09.       Zmena č. 6  číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava -                             Podunajské Biskupice na rok 2019.

10.       Návrh číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Podunajské               Biskupice na obdobie rokov 2020 – 2022.

11.       Návrh prechodu nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5543//1 – zastavané                     plochy a nádvoria pod reklamným zariadením o rozmeroch 5,1 m x 2,4 m                                 na Hronskej ul. na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: ARTON               s.r.o., IČO: 31 595 154, Komenského 27,010 01 Žilina ako prípad hodný                                     osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.                         o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

12.       Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5543/12 – zastavaná plocha                           a nádvorie o výmere 34 mpri NC Latorica na Ipeľskej ul.  na dobu 10 rokov v k. ú.               Podunajské Biskupice v prospech: BOD Invest s.r.o., IČO: 47 341 505, Majerská                     č. 56, 821 07 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.                   9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších                                 predpisov.

13.       Návrh prechodu nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 3809/1 – záhrada                           o výmere 270 m2  na Pšeničnej ul. na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice                   v prospech: Anna Kollerová, Hronská 5152/24, 821 06  Bratislava  ako prípad                         hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991                   Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

14.       Návrh nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 2404/4 – zastavané plochy a nádvorie                 o výmere 3 414 m2 s vybudovaným športovým areálom (malé futbalové ihrisko                     s umelou futbalovou trávou, viacúčelové ihrisko s umelým tartanovým povrchom               na tenis, volejbal a streetbal a bedmintonové ihrisko z odpruženého tartanu)                       na ul. Padlých hrdinov na dobu obdobie 5 rokov v  k. ú. Podunajské Biskupice                         formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR                           č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

15.       Návrh na opätovné prerokovanie Uznesenia č. 174/2014-2018 zo dňa 19.04.2016 :               nájom pozemkov registra „C“ parc. č. 1206 – záhrady o výmere 786 m2  a parc.                       č. 1205 – záhrady o výmere 614 m2 na Petöfiho ul. č. 52 v k. ú. Podunajské                               Biskupice v prospech: Rozália Škrabáková, Petöfiho č. 52, 821 06 Bratislava ako                   prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR                               č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

16.       Návrh prevádzkovej doby pre prevádzkareň Vrakunská Brána, Estónska 1/A,                         821 07 Bratislava prevádzkovateľa: Minimo Plus, s. r. o., Mierová 175, 821 05                         Bratislava.

17.       Rámcový plán práce Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –                               Podunajské Biskupice na rok 2020.

18.       Informácia o priebehu údržby verejnej a cestnej zelene v r. 2019 a návrh údržby                   verejnej a cestnej zelene na r. 2020.

19.       Určenie sobášnych dní, obradnej miestnosti a doby pri uzatváraní manželstva                        na rok 2020.

20.       Informatívna správa - Plán činností Miestnej knižnice Podunajské Biskupice na rok               2020.

21.       Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2020.

22.       Informatívna správa o počte žiakov ZŠ a MŠ spracovaná podľa stavu k 15.09.2019.

23.       Informácie:

             1) Použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mestskej časti Bratislava                – Podunajské Biskupice v zmysle plnenia prijatých uznesení č.45/2018-2022,                          č. 95/2018-2022 a č. 96/2018-2022;

             2) Prehľad rozvojových projektov financovaných zo zdrojov EU a ŠR (EU Fondy                      a dotačné schémy).

24.       Rôzne, interpelácie poslancov.

            25.       Záver

  •                  V rámci zasadnutia sa o 15.00 hod. uskutoční voľba miestneho kontrolóra.

Prílohy

Oznámenie o konaní zasadnutia MiZ

Oznámenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 411,65 kB

02_kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava_4_11

02_kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti bratislava_4_11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 569,89 kB

02_kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti bratislava_4_11

02_kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti bratislava_4_11.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 61,75 kB

06_Návrh VZN o nájmoch V DK Vetvár a v DK Vesna

06_Návrh VZN prenajom DK Vetvár.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,25 MB

08_Návrh stanoviska k návrhu VZN hlavného mesta

08_Návrh stanoviska K VZN hlav. mesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,57 MB

08_Návrh VZN hl. mesta BA

08_Návrh VZN hl. mesta BA o úhradách za sociálne služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,55 kB

08_VZN 2_2014

08_VZN 2-2014 - o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,33 kB

08_VZN 5_2019

08_VZN_5_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,11 kB

09_Zmena č. 6 číselného a programového rozpočtu na rok 2019

09_Zmena č.6 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 323,51 kB

09_Zmena č. 6 číselného a programového rozpočtu na rok 2019

09_Zmena č.6 2019.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 125,5 kB

10_Návrh číselného a programového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Podunajské BIskupice na obdobie rokov 2020-2022

10_navrh rozpoctu na roky 2020 - 2022 celkom_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,52 MB

10_Akčný plán Podunajské Biskupice

10_ Akčný plán_PB.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 35,71 kB

11_Návrh prechodu nájmu v prospech ARTON s.r.o.

11_MZ 10.12.2019 -ARTON s.r.o. - billboard Hronská ul..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,94 kB

11_Návrh prechodu nájmu v prospech ARTON s.r.o.

11_MZ 10.12.2019 -ARTON s.r.o. - billboard Hronská ul..doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45 kB

11_Návrh prechodu nájmu v prospech ARTON s.r.o. - príloha

11_MZ 10.12.2019 - ARTON s.r.o..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 610,69 kB

12_Návrh nájmu pozemku v prospech BOD Ivest s.r.o.

12_MZ 10.12.2019 -BOD Invest s.r.o.-materiál.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,45 kB

12_Návrh nájmu pozemku v prospech BOD Ivest s.r.o.

12_MZ 10.12.2019 -BOD Invest s.r.o. - materiál.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 64,5 kB

12_Návrh nájmu pozemku v prospech BOD Ivest s.r.o. - príloha

12_MZ 10.12.2019 - BOD Invest s.r.o..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,44 MB

13_Návrh prechodu nájmu v prospech Anna Kollerová

13_MZ 10.12.2019 - Kollerová A. - Pšeničná ul..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,29 kB

13_Návrh prechodu nájmu v prospech Anna Kollerová

13_MZ 10.12.2019 - Kollerová A. - Pšeničná ul..doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 53 kB

13_Návrh prechodu nájmu v prospech Anna Kollerová - príloha

13_MZ 10.12.2019 - Kolerová A..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 492,25 kB

14_Návrh nájmu -obchodnou verejnou súťažou

14_MZ 10.12.2019 - OVS - Tryskáč materiál.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,88 kB

14_Návrh nájmu -obchodnou verejnou súťažou

14_MZ 10.12.2019 - OVS - Tryskáč materiál.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 65,5 kB

15_Návrh na opätovné prerokovanie - nájom v prospech Rozália Škrabáková

15_Škrabáková R. - MZ 10.12.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,61 kB

15_Návrh na opätovné prerokovanie - nájom v prospech Rozália Škrabáková

15_Škrabáková R. - MZ 10.12.2019.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 59,5 kB

15_Návrh na opätovné prerokovanie - nájom v prospech Rozália Škrabáková - príloha:žiadosť

15_MZ 10.12.2019 -Škrabáková R. - žiadosť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,41 MB

15_Návrh na opätovné prerokovanie - nájom v prospech Rozália Škrabáková - príloha (rozsudky)

15_MZ 10.12.2019 - Škrabáková R.-rozsudky, uznesenie, list z magistrátu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,69 MB

16_Návrh prevádzkovej doby: Vrakunská Brána

16_Vrakunská brána.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,65 kB

16_Návrh prevádzkovej doby: Vrakunská Brána

16_Vrakunská brána.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 39 kB

16_Návrh prevádzkovej doby: Vrakunská Brána - príloha

16_Vrakunská brána_príloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 921 kB

17_Rámcový plán práce MiZ na rok 2020

17_Ramcovy plan_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 420,53 kB

17_Rámcový plán práce MiZ na rok 2020

17_Ramcovy plan_2020.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 132 kB

18_Informácia o priebehu údržby verejnej a cestnej zelene v roku 2019 a návrh údržby verejnej a cestnej zelene na rok 2020

18_Informácia o priebehu údržby verejnej a cestnej zelene v r. 2019 a návrh údržby verejnej zelene na rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,83 kB

18_Informácia o priebehu údržby verejnej a cestnej zelene v roku 2019 a návrh údržby verejnej a cestnej zelene na rok 2020

18_Informácia o priebehu údržby verejnej a cestnej zelene v r. 2019 a návrh údržby verejnej zelene na rok 2020.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 104,21 kB

19_Určenie sobášnych dní na rok 2020

19_Určenie sobášnych dní 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,15 MB

19_Určenie sobášnych dní na rok 2020

19_Zastupiteľstvo 2020 hlavička.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 113 kB

20_Informatívna správa - Plán činnosti Miestnej knižnice na rok 2020

20_Informativna správa - plán Miestnej knižnice na rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,24 MB

21_Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2020

21_Návrh plánu kultúrnych podujatí 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,41 MB

22_Informatívna správa - Údaje o počtoch žiakov základných škôl a údaje o počtoch detí materských škôl

22_IS -Počet ž-d 15-9-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 69,55 kB

23_2_Prehľad rozvojových projektov financovaných zo zdrojov EU a ŠR

23_2_Prehľad rozvojových projektov_fin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 552,88 kB

23_2_Prehľad rozvojových projektov financovaných zo zdrojov EU a ŠR

23_2_Prehľad rozvojových projektov_fin.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 32,01 kB
Dátum vloženia: 5. 12. 2019 13:58
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 12. 2019 16:55
Autor: Ján Špaček