Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Infolišta

Vítame Vás na našej novej web stránke!
Vyskúšajte novú mobilnú aplikáciu.

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie 12/2019

ktorým sa upravujú podmienky a postup pri poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice účinnosť 15.10.2019
vzn_12_2019-o-príspevku-na-dopravu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,76 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 11/2019

ktorým sa upravujú podmienky a postup pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania obyvateľom mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice účinnosť 15.10.2019
vzn_11_2019-o-príspevku-na-stravovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 256,01 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 10/2019

ktorým sa upravujú podmienky a postup pri poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa (ďalej len „príspevok") obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice účinnosť 15.10.2019
vzn_10_2019-o-príspevku-pri-narodení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,82 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 9/2019

ktorým sa upravujú podmienky a stanovujú pravidlá poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a poskytovania peňažnej a vecnej pomoci v čase náhlej núdze obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie a pri zabezpečovaní základných životných podmienok účinnosť 15.10.2019
vzn_9_2019-o-poskytovaní-jednorazovej-dávky-v-hmotnej-núdzi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,14 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 8/2019

ktorým sa stanovujú zásady a podmienky pri prenajímaní bytov, bytov v bytových domoch vo vlastníctve hlavného mesta zverených do správy mestskej časti a bytov vo vlastníctve mestskej časti, prijímania a vybavovania žiadostí, postupu pri výbere nájomcov obecných bytov a stanovenie doby nájmu v obecných bytoch účinnosť 15.10.2019
vzn_8_2019-o-nájme-bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 332,6 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 7/2019

o cenovej regulácii nájomného za nebytové priestory, školské a predškolské zariadenia a prenájom pozemkov a o cenovej regulácii služieb spojených s užívaním nebytových priestorov a prenájmom pozemkov v majetku a v správe Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice účinnosť 1.1.2020
vzn719-najom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 343,81 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 6/2019

o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice účinnosť 15.10.2019
vzn619-fin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,96 MB

Všeobecne záväzné nariadenie 5/2019

ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách účinnosť 1.9.2019
vzn_5_2019 dieta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,24 MB

Všeobecne záväzné nariadenie 4/2019

o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice účinnosť 1.1.2020
vzn č_4_2019 rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 518,18 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 3/2019

o vyhradených plochách pre voľby do európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 25. mája 2019. účinnosť 2.5.2019
vzn_3plagplochy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,61 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 2/2019

o vyhradených plochách pre voľby prezidenta SR, ktoré sa budú konať v roku 2019 účinnosť 12.2.2019
vzn022019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,05 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2019

ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2019 účinnosť 8.2.2019
vzn c. 1-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,09 kB

Rok 2018

Všeobecne záväzné nariadenie 5/2018

o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a jeho dodatku č.1 schváleného VZN č. 1/2018 účinnosť 27.6.2018
vzn0518.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 438,06 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 4/2018

o vyhradených plochách pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v roku 2018 účinnosť 27.6.2018
vzn0418.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 710,76 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 3/2018

o poskytovaní opatrovateľskej, prepravnej o odľahčovacej služby a ich úhradách účinnosť 27.6.2018
vzn0318.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,11 MB

Všeobecne záväzné nariadenie 2/2018

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2012 Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice zo dna 11. decembra 2012, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách. účinnosť 1.9.2018
vzn0218.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 710,76 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2018

ktorým sa mení VZN č.7/2015 zo dňa 22.09.2015 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území MČ Bratislava – Pod. Biskupice účinnosť 15.3.2018
vzn0118.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 549,34 kB

Rok 2017

Všeobecne záväzné nariadenie 4/2017

o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice účinnosť 1.11.2017
vzn042017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,06 MB

Všeobecne záväzné nariadenie 2/2017

ktorým sa zriad'uje Školská jedáleň, Komárovská 58, Bratislava, ako súčast' Materskej školy - Óvoda, Komárovská 58, Bratislava účinnosť 11.5.2017
vzn0217.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 741,27 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2017

ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice a spoločné školské obvody pre obec Rovinka, s ktorou má Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice uzatvorenú dohodu. účinnosť 11.5.2017
vzn0117.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB

Rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie 3/2016

ktorým sa zriaďuje Materská škola, Komárovská ulica č.58, Bratislava účinnosť 5.1.2017
vzn0316.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 425,43 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2016

o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice účinnosť 15.07.2016
vzn116 o poskytovaní dotácií.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 157,88 kB

Rok 2015

Všeobecne záväzné nariadenie 12/2015

o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Podunajské Biskupice účinnosť 1.1.2016
vzn1215.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,21 MB

Všeobecne záväzné nariadenie 11/2015

ktorým sa určujú pravidlá nájmov v Dome kultúry Vetvár, v Dome kultúry Vesna a v priestoroch Cezhraničného informačného a impulzného centra účinnosť 1.1.2016
vzn1115.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,18 MB

Všeobecne záväzné nariadenie 8/2015

o podmienkach držania psov na území Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice účinnosť 10.10.2015
vzn0815.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,35 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 7/2015

o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice účinnosť 15.10.2015
vzn715.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 199,62 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 6/2015

o zásadách hospodárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice účinnost 1.7.2015
vzn62015.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 163,85 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 5/2015

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Podunajské Biskupice - Centrum, v znení zmien a doplnkov účinnosť 5.6.2015
vzn 5-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,83 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 3/2015

o pravidlách určovania času predaja v obchodných prevádzkach a času poskytovania služieb v prevádzkach služieb na území mestskej časti účinnosť 1.3.2015
vzn32015.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 83,81 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 2/2015

ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice účinnosť 1.3.2015
vzn22015.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 352,67 kB

Rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie 4/2014

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice. účinnosť 1.12.2014
vzn42014.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 304,82 kB

Rok 2011

Všeobecne záväzné nariadenie 2/2011

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2009 mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice zo dňa 15. decembra 2009 o pravidlách prevádzkového poriadku Športového areálu Tryskáč Podunajské Biskupice. účinnosť 1.7.2011
vzn0211.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 95,46 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2011

o poskytovaní konzultačných, poradenských výkonov a organizovanie školiacich aktivít referátom Cezhraničného informačného a impulzného centra (ďalej len CIIC) a ich úhradách. účinnosť 1.7.2011
vzn0111.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 89,32 kB

Rok 2009

Všeobecne záväzné nariadenie 11/2009

o pravidlách prevádzkového poriadku Športového areálu Tryskáč Podunajské Biskupice účonnosť 1.1.2010
vzn112009.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 107,94 kB

Prílohy 01/2009

Prílohy k VZN 01/2009
pril012009.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 145,57 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2009

o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately účinnosť 1.3.2009
vzn012009.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 90,2 kB

Rok 2006

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2006

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2003 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice účinnosť 11.5.2006
vzn12006.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 36,79 kB

Rok 2005

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2005

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Podunajské Biskupice - Centrum účinnosť 22.11.2005
vzn12005.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 48,64 kB

Rok 2003

Všeobecne záväzné nariadenie 3/2003

ktorým sa mení a dopĺna VZN 2/2003 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice účinnosť 22.9.2003
vzn32003.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 36,43 kB

Všeobecne záväzné nariadenie 2/2003

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice účinnosť 22.9.2003
vzn22003e.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 112,34 kB

Rok 2001

Všeobecne záväzné nariadenie 3/2001

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu - zóny Centrum Podunajské Biskupice účinnosť 18.9.2001
vzn32001.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 48,34 kB

Rok 1996

Všeobecne záväzné nariadenie 5/1996

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN - Z Centrum Podunajské Biskupice účinnosť 25.6.1996
vzn51996.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 201,02 kB

Rok 1995

Všeobecne záväzné nariadenie 2/1995

o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov účinnosť10.1.1996
vzn21995.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 37,27 kB

Rok 1994

Všeobecne záväzné nariadenie 6/1994

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice o symboloch Podunajských Biskupíc a o ich používaní účinnosť 3.11.1994
vzn61994.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 69,61 kB

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je sobota, 7.12.2019, 5:24:05

Aktuálne počasie

dnes, sobota 7. 12. 2019
6 °C -2 °C
nedeľa 8. 12. 7/3 °C
pondelok 9. 12. 8/4 °C
utorok 10. 12. 5/2 °C

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Facebook

starosta