Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Infolišta

 

 

Materiály MiZ 30.04.2019

Materiály MiZ 30.04.2019

Program zasadnutia MiZ dňa 30.04.2019:

0 1 Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Podunajské Biskupice: a) dňa 23.01.2019 b) dňa 12.02.2019.

0 2 Správa o výsledku kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky MČ Bratislava – Podunajské Biskupice.

0 3 Záverečný účet MČ Bratislava – Podunajské Biskupice, Správa o výsledku hospodárenia a výročná správa za rok 2018, vrátane stanoviska miestnej kontrolórky.

0 4 Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

0 5 Zmena číselného a programového rozpočtu č. 2 MČ Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2019.

0 6 Návrh nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Lotyšskej ul.

0 7 Návrh nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Učiteľskej ul.

0 8 Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 2438 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 141 m2 na Devätinovej ul. na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Jozef Varga, Devätinová č. 21, 821 06 Bratislava

0 9 Návrh na predaj pozemku parc. č. 3379/7, záhrada o výmere 334 m² na Ulici Svornosti v k.ú. Podunajské Biskupice v zmysle § 9a ods. 1 a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. formou obchodnej verejnej súťaže

1 0 Návrh prechodu nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/34 o výmere 11,01 m2 na Korytnickej ul. na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Andrea Šantorová, r. Šantorová, Korytnická 12954/12A, 821 06 Bratislava

1 1 Návrh na predaj pozemku parc. č. 5683/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m² v k.ú. Podunajské Biskupice, Ladislavovi Szabóovi, Madáchova 33, 821 06 Bratislava v zmysle § 9a ods.8 písm. b zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

1 2 Návrh nájmu nebytových priestorov v DK Vetvár na Biskupickej ul. č. 15 o výmere 142,76 m2 (z toho dvor: 4 m2) a letnej terasy o výmere 39,40 m2 na dobu neurčitú za účelom poskytovania reštauračných služieb v k. ú. Podunajské Biskupice formou obchodnej verejnej súťaže

1 3 Návrh prechodu nájmu časti pozemkov registra „C“ parc. č. 5407/8,9,10 o výmere 34,33 m2 pod objektom verejnej tržnice na Lotyšskej ul., na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Miriam Mravcová, r. Mravcová, Jána Ondruša 2816/47, 900 31 Stupava

1 4 Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5368/10 o výmere 10 m2 pod letným exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „Cukráreň u Joliky“ na Podunajskej ul. č. 24, na dobu určitú t. j. od 01. 04. 2019 do 30. 09. 2019, v prospech prevádzkovateľa: Pavel Michna, IČO: 32 109 890, Kríkova 16, 821 07 Bratislava

1 5 Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/29 o výmere 20 m2 pod letným exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „ESPRESSO R&M“ na Korytnickej 3/A, na dobu určitú t. j. od 14.05.2019 do 30.09.2019 v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech prevádzkovateľa: Zuzana Kollárová, Rovinka 299, 900 41 Rovinka

1 6 Návrh nájmu predajného stánku č. 13 a pomocných priestorov o celkovej výmere 15,32 m2 nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“ parc. č. 5543/1 na trhovisku Latorická na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Janette Horváthová - POPOLUŠKA, IČO: 41 334 540, Tri vody V 1595/31, 900 45 Malinovo

1 7 Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/23 – ostatná plocha o výmere cca 500 m2 na nevyužívanom parkovisku na Podzáhradnej ul.na dobu určitú do 31.12.2021 v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Zoltán Horváth – Autoškola Apollo, IČO: 37 144 855,Ipeľská 5138/3, 821 07 Bratislava

1 8 Návrh nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5543/25 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m2 na Ipeľskej ul. č. 4 na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: BOD Invest s.r.o., IČO: 47 341 505, Majerská č. 56, 821 07 Bratislava

1 9 Návrh nájmu predajného stánku č. 2 a pomocných priestorov o celkovej výmere 12,43 m2 nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“ parc. č. 5543/1 na trhovisku Latorická na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: ELITE Pizzeria-Kebab s.r.o., IČO: 51 968 215, Obchodná 7579/A, 811 06 Bratislava

2 0 Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 2301 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m2 na Požiarnickej ul. na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Ďuriš Stanislav, r. Ďuriš a Viera Ďurišová, r. Juranová, Požiarnická 9519/3, 821 06 Bratislava

2 1 Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/115 o výmere 16 m2 na Dudvážskej ul. na dobu určitú do 30.05.2046 v k.ú. Podunajské Biskupice v prospech: Vladimír Dudák, r. Dudák a Tatiana Dudáková, r. Lavová, obaja bytom: Toryská 5067/40, 821 07 Bratislava

2 2 Informácia o stave miestnych komunikácií III. a IV. triedy v MČ po zimnom období a návrh na odstránenie závad

2 3 Správa o vyhodnotení priebehu zimnej údržby komunikácií v MČ za obdobie 01.12.2018 – 28.02.2019 a rozbor vynaložených nákladov.

2 4 Správa o priebehu a výsledkoch výberových konaní v roku 2018.

2 5 Správy o činnosti policajných orgánov v MČ za rok 2018.

2 6 Informatívna správa o činnosti matričného úradu a EPO za rok 2018.

2 7 Návrh na schválenie VZN MČ Bratislava – Podunajské Biskupice o vyhradených plochách na vylepovanie predvolebných plagátov pre voľby prezidenta SR, ktoré sa budú konať v roku 2019.

2 8 Návrh zámeru na zabezpečenie zberu, likvidácie a zhodnocovania odpadu od obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice dodávateľským spôsobom.

2 9 Návrh na zrušenie uznesenia č. 316/2014 – 2018, ktorým sa schvaľuje zvýšenie osobného príplatku hlavným kuchárkam v základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice od 1.6.2017 vo výške 100 € na 10 % pracovného úväzku a k tomu príslušné odvody do poisťovní a Návrh uznesenia č. ..., ktorým sa schvaľuje zvýšenie osobného príplatku zamestnancov školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice od 1.5.2019 vo výške 100 € (spolu na celú školskú jedáleň) na mesiac a k tomu príslušné odvody do poisťovní

3 0 Návrh na predĺženie doby nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5798/9 (pôvodné parcelné číslo 904/2) – ostatné plochy o výmere 342 174 m2 , oblasť Tretí diel, k. ú. Podunajské Biskupice spoločnosti SEHRING BRATISLAVA s.r.o., IČO: 35 762 021, Hviezdna 38, 821 06 Bratislava.

3 1 Informácia o príprave návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. ..../2019 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

3 2 Návrh na schválenie víťaza obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemku registra „C“ parc. č. 3176/6 – záhrady v ZO Radosť o výmere 312 m2 na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice

3 3 Návrh Dodatku č.2 k zriaďovacej listine Materskej školy Estónska 3,821 06 Bratislava Dodatku č.2 k zriaďovacej listine Materskej školy Linzbothova 18, ,821 06 Bratislava Dodatku č.2 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Vetvárska 7, 821 06 Bratislava.

3 4 Návrh na schválenie platu starostu mestskej časti od 01.05.2019.

Prílohy

01_Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Podunajské Biskupice: a) dňa 23.01.2019 b) dňa 12.02.2019

01_kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti bratislava_12_02.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 32,51 kB

01_Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Podunajské Biskupice: a) dňa 23.01.2019 b) dňa 12.02.2019

01_kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti bratislava_12_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 487,23 kB

01_Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Podunajské Biskupice: a) dňa 23.01.2019 b) dňa 12.02.2019

01_kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti bratislava__23_01.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,77 kB

01_Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Podunajské Biskupice: a) dňa 23.01.2019 b) dňa 12.02.2019

01_kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti bratislava__23_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 581,89 kB

02_Správa o výsledku kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky MČ Bratislava – Podunajské Biskupice

02_správa o výsledku kontrolnej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,33 kB

06_Návrh nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Lotyšskej ul.

06_lotys.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,36 kB

06_Návrh nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Lotyšskej ul.

06_zs lotyšská -predĺženie nájmu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 62,5 kB

06_Návrh nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Lotyšskej ul.

06_zs lotyšská -predĺženie nájmu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,44 kB

07_Návrh nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Učiteľskej ul.

07_ucitelska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,13 kB

07_Návrh nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Učiteľskej ul.

07_zs učiteľská -predĺženie nájmu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 67,5 kB

07_Návrh nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Učiteľskej ul.

07_zs učiteľská -predĺženie nájmu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,85 kB

22_Informácia o stave miestnych komunikácií III. a IV. triedy v MČ po zimnom období a návrh na odstránenie závad

22_informácia o stave mk po zimnom období 2018-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,07 kB

22_Informácia o stave miestnych komunikácií III. a IV. triedy v MČ po zimnom období a návrh na odstránenie závad

22_informácia o stave mk po zimnom období 2018-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,74 kB

24_Správa o priebehu a výsledkoch výberových konaní v roku 2018

24_výberové konania_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,99 kB

25_Správy o činnosti policajných orgánov v MČ za rok 2018

25_informácia o činnosti oo pz ba_podunajské biskupice_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,36 kB

25_Správy o činnosti policajných orgánov v MČ za rok 2018

25_správa o činnosti mestskej polície expozitúra ba ii_pb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,49 kB

26_Informatívna správa o činnosti matričného úradu a EPO za rok 2018

26_infospráva o činnosti matriky_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,98 kB

28_Návrh zámeru na zabezpečenie zberu, likvidácie a zhodnocovania odpadu od obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice dodávateľským spôsobom

28_mz- zámer na zber odpadu od obyvateľov mčbapb dodavateľsky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,53 kB

34_Návrh na schválenie platu starostu mestskej časti od 01.05.2019

34_starosta_navrh_platu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 518,36 kB
Dátum vloženia: 14. 4. 2019 23:49
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 10. 2019 10:07
Autor: Správca Webu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je sobota, 18.9.2021, 0:49:18

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 16. 9. 2021
mierny dážď 28 °C 18 °C
piatok 17. 9. veľmi silný dážď 20/15 °C
sobota 18. 9. slabý dážď 20/14 °C
nedeľa 19. 9. oblačno 18/11 °C

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Facebook

LESNÝ CELOK BRATISLAVA

Logo-Lesy.sk

starosta