Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Materiály MiZ 26.05.2020

Materiály MiZ 26.05.2020

Oznámenie

Návrh programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva dňa 26.05.2020

01        Otvorenie

02        Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia MiZ dňa 10.02.2020.                 

03        Správa o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky za rok 2019.

04        Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2020.

05        Záverečný účet MČ Bratislava – Podunajské Biskupice, Správa o výsledku hospodárenia a výročná správa za rok 2019, vrátane stanoviska miestneho kontrolóra.

06        Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

07        Zmena č. 1 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2020.

08        Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2020 Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice č. 11/2009 o pravidlách prevádzkového poriadku Športového areálu Tryskáč Podunajské Biskupice zo dňa 15. 12. 2009.

09        Návrh Prevádzkového poriadku – športový areál Tryskáč.                        

10        Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č: ..../2020 z ... 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

11        Výročná správa o hospodárení Bytového podniku Podunajské Biskupice, s.r.o. za rok 2019.

12        Návrh schválenia zástupcu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti.

13        Návrh na predĺženie doby nájmu časti pozemku parc. č. 6070/1 na ul. Svornosti v k. ú. Podunajské Biskupice  pod obojstranným  reklamným panelom na obdobie 5-tich rokov, t. j. do 30. 04. 2025 v prospech spoločnosti Akzent BigBoard a. s., IČO: 44 540 957, Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

14        Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/29 o výmere 20 m2 pod letným exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „ESPRESSO R&M“ na Korytnickej  3/A, na dobu určitú, t. j. od 15.05.2020 do 15.09.2020 v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech prevádzkovateľa: Zuzana Kollárová, Rovinka 299, 900 41 Rovinka ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

15        Návrh na predĺženie bezplatného užívania  časti nebytových priestorov   o výmere  152, 35 m2 na dobu určitú do 30. 04. 2025 v objekte bývalých detských jaslí na Latorickej ul. č. 4 v prospech občianskeho združenia: Materské centrum Podunajské Biskupice, o. z., IČO: 42 174 252, Latorická 4, 821 07 Bratislava.

16        Návrh prechodu nájmu  pozemku registra „C“ parc. č. 5590/117 o výmere 16 m2 na Dudvážskej ul.  na dobu určitú do 31.05.2046 v k. ú. Podunajské Biskupice  v prospech: Henrieta Naništová, rod.: Puhová, Kazanská 12152/3A, 821 06 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

17        Návrh nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku  na Lotyšskej ul. č. 1 o výmere 53,19 m2  na dobu určitú do 31. 12. 2028 v  k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: ROYAL MEDIC – JUNIOR CARE s.r.o., IČO: 46 630 961, Babuškova 2, 821 03 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle  § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

18        Návrh nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku (ZS) na Lotyšskej ul. č. 1 o výmere 42,29 m2  na dobu určitú do 31. 12. 2028 v  k. ú. Podunajské Biskupice v prospech:  ROYAL MEDIC – JUNIOR CARE s.r.o., IČO: 46 630 961, Babuškova 2, 821 03 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

19        Návrh zámeru nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 3379/7 – záhrady o výmere 334 m2 na ul. Svornosti na dobu neurčitú, k. ú. Podunajské Biskupice formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

20        Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5368/10 o výmere10 m2 pod letným exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „Cukráreň u Joliky“ na Podunajskej ul. č. 24, na dobu určitú, t. j. od 01.04. 2020 do 30. 09. 2020 v prospech prevádzkovateľa: Pavel Michna, IČO: 32 109 890, Kríkova 16, 821 07 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

21        Návrh na schválenie nájmu časti pozemku parc. č. 5476/3 na ul. Podzáhradná č. 2 – 4A v k. ú. Podunajské Biskupice na dobu neurčitú za účelom umiestnenia informačnej tabule.

22        Návrh nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 3308/18 – ostatná plocha o výmere 55 m2 na ul. Svornosti  na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice  v prospech: Ing. Marek Bačík, Broskyňová 26, 900 41 Rovinka  ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

23        Návrh nájmu predajného stánku č. 16  o výmere 9,24 m2 a pomocných priestorov o  výmere 3,19 m2 nachádzajúcich sa na pozemku  registra „C“ parc. č. 5543/1 na trhovisku Latorická  na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice  v prospech: Igor Hegedüs, IČO: 32 141 840, Dunajská 1065/18, 931 01 Šamorín - ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

24        Návrh nájmu pozemkov registra „C“:

- parc. č. 3308/19 – ostatná plocha o výmere 34 m2 , vrátane geometrickým plánom odčlenenej parc. č. 3308/43 – ostatná plocha o výmere 8 m2,

- parc. č. 3308/15 – ostatná plocha  o výmere 78 m2,

- parc. č. 3308/20 – ostatná plocha o výmere 19 m2 vrátane geometrickým plánom odčlenenej parc. č. 3308/45 – ostatná plocha o výmere 14 m2 t. j.  o celkovej výmere 153 m2 na ul. Svornosti  na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice  v prospech: Csémi Vincent, Pekníkova 11, 841 01 Bratislava  ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

25        Návrh na predaj pozemku  parc. č. 5543/25, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 50 m²  v k.ú. Podunajské Biskupice, spoločnosti BOD Invest, s.r.o., Majerská 56, 821 07 Bratislava v zmysle § 9a ods.8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

26        Návrh na predaj pozemku  parc. č. 5229/4, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 130 m²  v k.ú. Podunajské Biskupice, Ing. Matejovi Kultanovi, PhD. a PharmDr. Lucii Kultanovej, bytom Rajecká 10, 821 07 Bratislava v zmysle § 9a ods.8 písm. b)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

27        Informácia o stave miestnych komunikácií III. a IV. triedy v MČpo zimnom období a návrh na odstránenie závad.

28        Správa o vyhodnotení priebehu zimnej údržby komunikácií MČ     za obdobie 01.12.2019 29. 02. 2020 a rozbor vynaložených nákladov.

29        Informácia o prijatých opatreniach v súvislosti s epidemiologickou situáciou a výskytom ochorenia Covid - 19 a analýza možných dopadov na mestskú časť Bratislava – Podunajské Biskupice.

30        Informácia o situácii v súvislosti s nájomnou zmluvou na nájom pozemku na parcele č. 1775 na ul. Janka Kráľa 55.

31        Rôzne.

            - Prezentácia mládežníckeho hádzanárskeho klubu ŠKP Podunajské Biskupice.

32        Interpelácie poslancov.

33.       Záver.

Uznesenia MiR a komisií MiZ

Prílohy

02_kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 10_02_2020

02_kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 10_02_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 91,73 kB

03_SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI MIESTNEJ KONTROLÓRKY ZA ROK 2019

03_SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI MIESTNEJ KONTROLÓRKY ZA ROK 2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 116,08 kB

03_SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI MIESTNEJ KONTROLÓRKY ZA ROK 2019

03_SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI MIESTNEJ KONTROLÓRKY ZA ROK 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 829,14 kB

04_Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

04_Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 93,92 kB

04_Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

04_Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 784,57 kB

05_Záverečný účet 2019

05_Záverečný účet 2019.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 2,63 MB

05_Poznámky indiv.účtov.závierky k 31.12.2019

05_Poznámky indiv.účtov.závierky k 31.12.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,66 MB

05_Individuálna účt. závierka k 31.12.2019

05_Individuálna účt.závierka k 31.12.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 404,82 kB

05_Správa nezávislého audítora k 31.12.2019

05_Správa nezávislého audítora k 31.12.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,68 kB

05_STANOVISKO MIESTNEHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚCTU 2019

05_STANOVISKO MIESTNEHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ZAVEREČNÉHO ÚCTU 2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 145,82 kB

05_STANOVISKO MIESTNEHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚCTU 2019

05_STANOVISKO MIESTNEHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ZAVEREČNÉHO ÚCTU 2019_PDF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 595,32 kB

06_Návrh na použitie RF2020

06_Návrh na použitie RF2020 26052020.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 105,5 kB

07_Zmena č. 1 2020

Zmena č.1 2020 (1)_po úprave.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 175 kB

07_Pozmeňujúci návrh_Zmena č.1 2020

07_Pozmeňujúci návrh_Zmena č.1 2020 (1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 943 kB

09_Návrh Prevádzkového poriadku ŠA Tryskáč

09_Prevádzkový poriadok ŠA Tryskáč (00000002).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 85,21 kB

09_príloha situačný plán

09_Tryskáč situačný plán.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 690,15 kB

11_Výročná správa za rok 2019

11_Výročná správa za rok 2019.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 151 kB

11_Komentár k HV - 2019

11_Komentár k HV - 2019 (003).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 74 kB

11_Stanovisko Dozornej rady k Výročnej správe

11_Stanovisko Dozornej rady k Výročnej správe.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 254,27 kB

11_Správa nezávislého audítora

11_Správa nezávislého audítora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,05 kB

12_Schválenie konateľa BP

12_Schválenie konateľa BP-uprava.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 48,04 kB

12_Schválenie konateľa BP

12_Schválenie konateľa BP-uprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 876,03 kB

13_1_Akzent BigBoard a.s.

13_1_Akzent BigBoard a.s..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,26 kB

14_Kollárová_príloha

14_1_ Kollárová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,23 kB

15_príloha

15_1_Materské centrum PB.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,57 kB

16_príloha

16_1_ Naništová H. - Dudvážska garáž.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,65 kB

17_ROYAL MEDIC-JUNIOR CARE - ZS Lotyšská- 5319 m2

17_ROYAL MEDIC-JUNIOR CARE - ZS Lotyšská- 5319 m2.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 80 kB

17_príloha

17_1_ROYAL MEDIC-JUNIOR CARE s.r.o. -I..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,93 kB

18_ROYAL MEDIC-JUNIOR CARE s.r.o. ZS Lotyšská-42,29 m2

18_ROYAL MEDIC-JUNIOR CARE s.r.o. ZS Lotyšská-42,29 m2.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 81 kB

18_príloha

18_ROYAL MEDIC-JUNIOR CARE s.r.o. -II..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,94 kB

19_Materiál - OVS -ul.Svornosti-p.č. 3379-7

19_Materiál - OVS -ul.Svornosti-p.č. 3379-7.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 104,5 kB

20_Michna P. letná terasa 2020

20_Michna P. letná terasa 2020.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 84 kB

20_Michna P. letná terasa 2020_príloha

20_1_ Michna P. -letná terasa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,15 kB

22_Ing. Bačík M. - ul. Svornosti.

22_Ing. Bačík M. - ul. Svornosti.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 81 kB

22_1_ Ing. Bačík

22_1_ Ing. Bačík M..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 485,69 kB

23_Hegedus - trhovisko Latorická

23_Hegedus - trhovisko Latorická.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 87,5 kB

24_príloha

24_1_Csémi V..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 634,04 kB

25_príloha

25_BOD_sken.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 835,9 kB

27_Informácia o stave MK po zime 2019-2020

27_Informácia o stave MK po zime 2019-2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 49,55 kB

28_Správa o vyhodnotení ZS za obdobue 2019 - 2020

28_Správa o vyhodnotení ZS za obdobue 2019 - 2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,93 kB

29_Informácia o prijatých opatreniach v súvislosti s epidemiologickou situáciou

29_Informácia o prijatých opatreniach v súvislosti s epidemiologickou situáciou.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 55,78 kB

30_Informácia o Janka Kráľa 55 - na rokovanie zastupiteľstva.doc

30_Informácia o Janka Kráľa 55 - na rokovanie zastupiteľstva.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 431 kB

uznesenia MiR a komisií MiZ.docx

uznesenia MiR a komisií MiZ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,49 kB
Dátum vloženia: 20. 5. 2020 16:32
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 5. 2020 11:36
Autor: Ján Špaček