Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Materiály MiZ 10.02.2020

Materiály MiZ 10.02.2020

Návrh programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva dňa 10.02.2020

           01.    Otvorenie. 

02.    Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva dňa 10.12.2019 a dňa 21.01.2020.

03.    Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na rok 2020.

04.     Návrh na odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice voči: Barbora Pódová, IČO: 40 699 749, Sĺňavská 12, 821 06 Bratislava

05.    Návrh nájmu pozemkov registra „C“ parc. č. 6060/150 – záhrada o výmere 226 m2 a parc. č. 6060/182 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2 v záhradkárskej osade Radosť na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Ing. Ľubica Kubová, Vlčie hrdlo 62, 821 07  Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

06.    Návrh zámeru nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 3176/21 – záhrada o výmere 313 m2 v záhradkárskej osade Radosť na dobu neurčitú, k. ú. Podunajské Biskupice formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

07.    Návrh zámeru nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 3176/6 – záhrada o výmere 312 m2 v záhradkárskej osade Radosť na dobu neurčitú, k. ú. Podunajské Biskupice formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

08.    Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/29 o výmere  24 m2 pod letným exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „Espresso SPEEDY“ na Korytnickej ul. 3/a, na dobu určitú t. j. od 01.04. 2020 do 31.10.2020  v prospech prevádzkovateľa: Milan Baláž – M.B.I., IČO: 36 908 266, Korytnická 5162/1, 821 06 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

09.    Návrh prechodu nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 2801 – záhrada o výmere 84,24 m2  na Devätinovej ul. na dobu neurčitú v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Boris Horváth, Devätinova č. 9, 821,06 Bratislava Juliana Horváth, r. Vojtanovská , Devätinova č. 9, 821 06 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

10.    Návrh prechodu nájmu  pozemku registra „C“ parc. č. 5590/84 o výmere 14 m2 na Dudvážskej ul.  na dobu určitú do 30.05.2046 v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Marián Laščiak, Dubová 4, 010 07 Žilina ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

11.    Návrh na predaj pozemku  parc. č. 5543/25, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 50 m²  v k.ú. Podunajské Biskupice, spoločnosti BOD Invest, s.r.o., Majerská 56, 821 07 Bratislava v zmysle § 9a ods.8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

12.     Návrh na prerokovanie a schválenie výpovede Zmluvy o nájme nebytového priestoru zo dňa 09.07.2007.

13.    Návrh

                      1. na zastavenie exekučného konania a

           2. na zánik daňového nedoplatku -  odpísanie pohľadávky z účtovnej evidencie                     Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

14.    Informácia o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za školský rok 2019/2020 ku dňu 31.12.2019.

15.    Návrh na použitie zostatku schválených finančných prostriedkov z roku 2019 z Rezervného fondu a preschválenie rozvojových projektov v  Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

16.    Návrh – Zmluva o nájme služobného bytu medzi prenajímateľom - právny subjekt MŠ Linzbothova 18, 821 06 Bratislava  (s elokovanými pracoviskami na Latorickej 2 a Dudvážskej 4),   štatutárny zástupca: Mgr.Eva Elexová a  nájomcom:  Mgr. Kristián Lesko,  učiteľ na ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda, Vetvárska 7, 821 06 Bratislava a v ZŠ Bieloruská

17.    Informačná správa  o činnosti matričného úradu za rok 2019.

18.    Rôzne, interpelácie poslancov.

            19.    Záver.

Oznámenie

Prílohy

Oznámenie.pdf

Oznámenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 391,03 kB

02_kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 10_12 a 21_01

02_kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 10_12 a 21_01.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 86,86 kB

02_kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 10_12 a 21_01

02_kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 10_12 a 21_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 897,26 kB

02_Uznesenie 2_2020_MR

Uznesenie 2_2020_MR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,35 kB

03_Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra

03_návrh plánu kontrolnej činnosti na i. polrok 2020_WEB.pdf.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 65,99 kB

03_Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra

03_návrh plánu kontrolnej činnosti na i. polrok 2020_WEB.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,39 kB

03_UZNESENIE 14_2020_MR

UZNESENIE 14_2020_MR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,44 kB

04_Návrh na odpísanie pohľadávok - Barbora Pódová

04_Pódová B. - MZ 11.02.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 588,39 kB

04_Návrh na odpísanie pohľadávok - Barbora Pódová

04_Pódová B. odpis pohľadávok - MZ 11.02.2020.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35 kB

04_UZNESENIE 3_2020_MR

UZNESENIE 3_2020_MR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 351,81 kB

05_Návrh nájmu pozemkov 6060_150

05_Kubová L. - ZO Radosť - MZ 11.02.2020.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 53,5 kB

05_Návrh nájmu pozemkov 6060_150

05_Kubová L. - MZ 11.02.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 495,02 kB

05_UZNESENIE 4_2020_MR

UZNESENIE 4_2020_MR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186 kB

06 Návrh zámeru nájmu pozemku 3176_21

06_Materiál - OVS - ZO Radosť 3176-21 - MZ 11.02.2020.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 71,5 kB

06 Návrh zámeru nájmu pozemku 3176_21_priloha

06_sken.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 683,11 kB

06_UZNESENIE 5_2020_MR

UZNESENIE 5_2020_MR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,36 kB

07_Návrh zámeru nájmu pozemku 3176_6

07_Materiál - OVS - ZO Radosť 3176-6 - MZ 11.02.2020.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 72 kB

07_Návrh zámeru nájmu pozemku 3176_6

07_OVS -ZO Radosť 3176-6 - MZ 11.02.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,4 kB

07_UZNESENIE 11_2020_MR

UZNESENIE 11_2020_MR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,98 kB

08_Návrh nájmu časti pozemku Espresso SPEEDY

08_Baláž Milan - M.B.I. -letná terasa MZ 11.02.2020.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45 kB

08_Návrh nájmu časti pozemku Espresso SPEEDY

08_A -M.Baláž - M.B.I. - MZ 11.02.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 325,5 kB

08_UZNESENIE 6_2020_MR

UZNESENIE 6_2020_MR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,81 kB

09_Návrh prechodu nájmu parc_2801

09_A Horváth B. -Devätinova ul..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 563,57 kB

09_Návrh prechodu nájmu parc_2801

09_Horváth - Devätinova ul..doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 58 kB

09_UZNESENIE 10_2020_MR

UZNESENIE 10_2020_MR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,17 kB

10_Návrh prechodu nájmu parc_5590_84

10_Laščiak M. - garáž Dudvážska - MZ 11.02.2020.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 49 kB

10_Návrh prechodu nájmu parc_5590_84

10_Laščiak M. - MZ 11.02.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,78 kB

10_UZNESENIE 12_2020_MR

UZNESENIE 12_2020_MR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,53 kB

11_Návrh na predaj pozemku 5543_25

11_BOD 5543-25.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 42 kB

11_Návrh na predaj pozemku 5543_25_priloha

11_sken.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 863,77 kB

11_UZNESENIE 7_2020_MR

UZNESENIE 7_2020_MR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,17 kB

12_Návrh na prerokovanie a schválenie výpovede_Zmluva o nájme

12_MZ 11.02.2020 -ZŠ Biskupická - Návrh na výpoveď nájomnej zmluvy určená MZPB.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,98 kB

12_priloha1

12_ZŠ Biskupická - List zo dňa 11.12.2019,13.12.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 983,5 kB

12_priloha 2

12_ZŠ Biskupická - List zo dňa 12.11.2019 +Fa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,87 MB

12_priloha 3

12_ZŠ Biskupická - List zo dňa 18.10.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 396,51 kB

12_priloha 4

12_ZŠ Biskupická -List zo dňa 21.10.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 826,85 kB

12_priloha 5

12_ZŠ Biskupická - List zo dňa 20.12.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 966,41 kB

12_UZNESENIE 8_2020_MR

UZNESENIE 8_2020_MR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,26 kB

13_Odpis pohľadávok, parkovné, psy

13_Odpis pohľadávok, parkovné, psy.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 71,1 kB

13_UZNESENIE 9_2020_MR

UZNESENIE 9_2020_MR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,96 kB

14_Informácie o využití telocviční 2019-2020

14_Informácie o využití telocviční 2019-2020.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41 kB

14_MZ_11-02-2020-MŠ Linzbothova

14_MZ_11-02-2020-MŠ Linzbothova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,9 kB

14_MZ_11-02-2020-ZŠ Bieloruská

14_MZ_11-02-2020-ZŠ Bieloruská.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,38 kB

14_MZ_11-02-2020-ZŠ Biskupická

14_MZ_11-02-2020-ZŠ Biskupická.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,61 kB

14_MZ_11-02-2020-ZŠ Podzáhradná

14_MZ_11-02-2020-ZŠ Podzáhradná.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,85 kB

14_MZ_11-02-2020-ZŠ Vetvárska

14_MZ_11-02-2020-ZŠ Vetvárska-maď.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,53 kB

15_Návrh na zostatku z roku 2019RF

15_Návrh na zostatku z roku 2019RF (00000002).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 93,5 kB

15_Návrh na zostatku z roku 2019RF

15_Návrh na zostatku z roku 2019RF (00000002).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 383,84 kB

15_UZNESENIE 13_2020_MR

UZNESENIE 13_2020_MR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,3 kB

16_Zmluva o nájme služobného bytu MŠ Latorická

16_Zmluva o nájme služobného bytu MŠ Latorická.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 1,72 MB

17_Správa o činnosti MÚ za rok 2019

17_Správa o činnosti MÚ za rok 2019 - Dinková.docx1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 98,14 kB
Dátum vloženia: 5. 2. 2020 12:25
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 5. 2020 16:34
Autor: Ján Špaček