HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 20.zasadnutie miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 22.06.2021Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie zasadnutia, Voľba návrhovej komisie, Voľba overovateľov zápisu. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. PhD. Zuzana ČERMANOVÁ  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER  Pavol HANZEL
Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL  Pavol KUBIŠ Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ
 Peter TÓTH Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ    

   Zdržali sa:
 Boris BOLEČEK  lzabella JÉGH  Boris VEREŠ  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie zasadnutia, Voľba návrhovej komisie, Voľba overovateľov zápisu. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13


   Za:
 Boris BOLEČEK  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER  lzabella JÉGH
Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ    

   Proti:
Mgr. Stanislav KOIŠ      

   Zdržali sa:
Ing. PhD. Zuzana ČERMANOVÁ  Pavol HANZEL Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL  Peter TÓTH

   Nehlasovali:
 Pavol KUBIŠ  Boris VEREŠ    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie zasadnutia, Voľba návrhovej komisie, Voľba overovateľov zápisu. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. PhD. Zuzana ČERMANOVÁ  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER  Pavol HANZEL
Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL  Peter TÓTH  Boris VEREŠ

   Proti:
 Pavol KUBIŠ Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ    

   Zdržali sa:
 Boris BOLEČEK  lzabella JÉGH Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice dňa 27.04.2021 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:
 Boris BOLEČEK Ing. PhD. Zuzana ČERMANOVÁ  Iveta DAŇKOVÁ  Pavol HANZEL
Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ  Peter TÓTH
 Boris VEREŠ      

   Zdržali sa:
 lzabella JÉGH  Pavol KUBIŠ Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ  

   Nehlasovali:
Ing. Olívia FALANGA WURSTER      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Návrh ­ Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na II. polrok 2021 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Boris BOLEČEK Ing. PhD. Zuzana ČERMANOVÁ  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER
 Pavol HANZEL  lzabella JÉGH Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL
 Pavol KUBIŠ Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ  Peter TÓTH  Boris VEREŠ

   Zdržali sa:
Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
Návrh na zrušenie VZN č. 5/2019, Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách a návrh na VZN č. .../2021, Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:
 Boris BOLEČEK Ing. PhD. Zuzana ČERMANOVÁ  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER
 Pavol HANZEL  lzabella JÉGH Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL
 Pavol KUBIŠ  Peter TÓTH  Boris VEREŠ Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ

   Nehlasovali:
Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.
Návrh - Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ­ sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i) -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Boris BOLEČEK Ing. PhD. Zuzana ČERMANOVÁ  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER
 Pavol HANZEL  lzabella JÉGH Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL
 Pavol KUBIŠ Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ  Peter TÓTH  Boris VEREŠ
Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 6.
Návrh - Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií z dotačnej schémy na podporu mládeže a športu Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2021 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Boris BOLEČEK Ing. PhD. Zuzana ČERMANOVÁ  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER
 Pavol HANZEL  lzabella JÉGH Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL
 Pavol KUBIŠ Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ  Peter TÓTH  Boris VEREŠ
Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 7.
Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice. - Udelenie slova občanovi
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:
 Boris BOLEČEK Ing. PhD. Zuzana ČERMANOVÁ  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER
 Pavol HANZEL  lzabella JÉGH Mgr. Stanislav KOIŠ  Pavol KUBIŠ
Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ  Peter TÓTH  Boris VEREŠ Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ

   Nehlasovali:
Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 7.
Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 2
Proti: 7
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Pavol HANZEL Mgr. Stanislav KOIŠ    

   Proti:
 Boris BOLEČEK Ing. Olívia FALANGA WURSTER  lzabella JÉGH  Pavol KUBIŠ
Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ  Boris VEREŠ Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ  

   Zdržali sa:
Ing. PhD. Zuzana ČERMANOVÁ  Iveta DAŇKOVÁ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL  Peter TÓTH


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 8.
Návrh nájmu pozemkov registra „C“:parc. č. 2411/2 ­ zastavaná plocha a nádvoria o výmere 296 m2 a parc. č. 2411/3 ­ zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 m2 na Devätinovej ul. č. 39 na dobu určitú do 30.06.2023, v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Albína Solčanová, Devätinova 39, 821 06 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Boris BOLEČEK  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER  Pavol HANZEL
 lzabella JÉGH Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL  Pavol KUBIŠ
Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ  Peter TÓTH  Boris VEREŠ Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ

   Zdržali sa:
Ing. PhD. Zuzana ČERMANOVÁ      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 9.
Návrh nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/51 o výmere 15 m2 pod garážou na Dudvážskej ul. na dobu určitú do 31.05.2046 v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Ľudovít Škultéty, r. Škultéty a Margita Škultétyová, r. Vajasová, obaja bytom: Latorická 21, 821 07 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Boris BOLEČEK Ing. PhD. Zuzana ČERMANOVÁ  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER
 Pavol HANZEL  lzabella JÉGH Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL
 Pavol KUBIŠ Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ  Peter TÓTH  Boris VEREŠ
Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 10.
Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 2242 ­ záhrady o výmere 18 m2 na ul. Padlých hrdinov 7 na dobu určitú do 30.06.2023 v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Mgr. František Körösi, r. Körösi, Muštova 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13


   Za:
 Boris BOLEČEK  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER  Pavol HANZEL
 lzabella JÉGH Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL  Pavol KUBIŠ
 Peter TÓTH  Boris VEREŠ Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ  

   Nehlasovali:
Ing. PhD. Zuzana ČERMANOVÁ Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 11.
Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/29 o výmere 9 m2 pod letným exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „Zmrzlina u Mapa“ na Korytnickej ul. 3/a, na dobu určitú t. j. od 01.07.2021 do 31.10.2021 v prospech prevádzkovateľa: Jarmila Žilinská, IČO: 41 541 251, Bodrocká 4, 821 07 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13


   Za:
 Boris BOLEČEK  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER  Pavol HANZEL
 lzabella JÉGH Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL  Pavol KUBIŠ
 Peter TÓTH  Boris VEREŠ Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ  

   Nehlasovali:
Ing. PhD. Zuzana ČERMANOVÁ Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 12.
Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/68 o výmere 16 m2 na Dudvážskej ul. na dobu určitú do 30.05.2046 v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Radoslav Kocka, r. Kocka, Slatinská 6, 821 07 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:
 Boris BOLEČEK Ing. PhD. Zuzana ČERMANOVÁ  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER
 Pavol HANZEL  lzabella JÉGH Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL
 Pavol KUBIŠ  Peter TÓTH  Boris VEREŠ Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ

   Nehlasovali:
Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 13.
Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/128 o výmere 32 m2 na Dudvážskej ul. na dobu určitú do 30.05.2046 v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Radoslav Kocka, r. Kocka, Slatinská 6, 821 07 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13


   Za:
 Boris BOLEČEK Ing. PhD. Zuzana ČERMANOVÁ  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER
 Pavol HANZEL  lzabella JÉGH Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL
 Peter TÓTH  Boris VEREŠ Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ  

   Nehlasovali:
 Pavol KUBIŠ Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 14.
Návrh nájmu pozemkov registra „C“: parc. č. 4109/8 ­ záhrada o výmere 134 m2 a parc. č. 4109/19 ­ zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2 na Popradskej ul. na dobu určitú do 30.06.2023, v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Poláková Adriana, r. Gergelová, Bratislava-Ružinov ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13


   Za:
 Boris BOLEČEK Ing. PhD. Zuzana ČERMANOVÁ  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER
 Pavol HANZEL  lzabella JÉGH Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL
 Peter TÓTH  Boris VEREŠ Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ  

   Nehlasovali:
 Pavol KUBIŠ Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 15.
Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/19 o výmere 1 015 m2 v areáli Základnej školy Podzáhradná 51 na Podzáhradnej ul., na dobu určitú do 31. 12. 2026, k. ú. Podunajské Biskupice v prospech spoločnosti: Tenisový klub VIP, Slatinská 8, 821 07 Bratislava, IČO: 31 749 682 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - presunutie bodu 15. na nasledujúce zastupiteľstvo
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Boris BOLEČEK Ing. PhD. Zuzana ČERMANOVÁ  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER
 Pavol HANZEL  lzabella JÉGH Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL
 Pavol KUBIŠ Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ  Peter TÓTH  Boris VEREŠ
Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 16.
Návrh predĺženia prevádzkovej doby pre prevádzku: MUCHEN TUCHEN Bistro, Kazanská 21, 821 06 Bratislava, prevádzkovateľa: POLEPOLE CAFFE s.r.o., Ing. Igor Hajdu, IČO: 47 917 903, Podzáhradná 15, 821 06 Bratislava. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:
 Boris BOLEČEK  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER  Pavol HANZEL
 lzabella JÉGH Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL  Pavol KUBIŠ
Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ  Peter TÓTH  Boris VEREŠ  

   Nehlasovali:
Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 17.
Koncepcia rozvoja MŠ 2021 - 2026. - Udelenie slova občanovi
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Boris BOLEČEK  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER  Pavol HANZEL
 lzabella JÉGH Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL  Pavol KUBIŠ
Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ  Peter TÓTH  Boris VEREŠ Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 17.
Koncepcia rozvoja MŠ 2021 - 2026. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Boris BOLEČEK  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER  Pavol HANZEL
 lzabella JÉGH Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL  Pavol KUBIŠ
Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ  Peter TÓTH  Boris VEREŠ Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 18.
Informačná správa o počte žiadostí o prijatie detí do MŠ pre školský rok 2021/2022. - Udelenie slova občanovi
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 11


   Za:
 Boris BOLEČEK  Iveta DAŇKOVÁ  lzabella JÉGH Mgr. Stanislav KOIŠ
Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL  Peter TÓTH  Boris VEREŠ Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ

   Zdržali sa:
Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ      

   Nehlasovali:
Ing. Olívia FALANGA WURSTER  Pavol KUBIŠ    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 18.
Informačná správa o počte žiadostí o prijatie detí do MŠ pre školský rok 2021/2022. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
 Boris BOLEČEK  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER  lzabella JÉGH
Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL  Pavol KUBIŠ Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ
 Peter TÓTH  Boris VEREŠ Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ  


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 19.
Informačná správa - počet zapísaných žiakov do 0. a 1. ročníka v ZŠ pre školský rok 2021/2022. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
 Boris BOLEČEK  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER  lzabella JÉGH
Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL  Pavol KUBIŠ Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ
 Peter TÓTH  Boris VEREŠ Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ  


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 20.
Návrh - Multifunkčné ihrisko ZŠ Bieloruská, BA, prevádzkový poriadok. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
 Boris BOLEČEK  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER  lzabella JÉGH
Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL  Pavol KUBIŠ Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ
 Peter TÓTH  Boris VEREŠ Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ  


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 21.
Informačná správa ­ hodnotenie činnosti knižníc za rok 2020. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
 Boris BOLEČEK  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER  lzabella JÉGH
Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL  Pavol KUBIŠ Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ
 Peter TÓTH  Boris VEREŠ Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ  


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 22.
Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti so zriadením Zariadenia opatrovateľskej služby mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
 Boris BOLEČEK  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER  lzabella JÉGH
Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL  Pavol KUBIŠ Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ
 Peter TÓTH  Boris VEREŠ Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ  


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 23.
Informatívna správa o opatrovateľskej službe v mestskej časti za rok 2020. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
 Boris BOLEČEK  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER  lzabella JÉGH
Mgr. Stanislav KOIŠ Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL  Pavol KUBIŠ Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ
 Peter TÓTH  Boris VEREŠ Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ  


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 25.
Rôzne, interpelácie poslancov. - Udelenie slova občanovi
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 11


   Za:
 Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER  lzabella JÉGH Mgr. Stanislav KOIŠ
 Pavol KUBIŠ  Peter TÓTH  Boris VEREŠ  

   Zdržali sa:
 Boris BOLEČEK Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ  

   Nehlasovali:
Mgr.,PhD. Mikuláš KRIPPEL      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 25.
Rôzne, interpelácie poslancov. - Udelenie slova občanke Kučerovej
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 9


   Za:
 Boris BOLEČEK  Iveta DAŇKOVÁ Ing. Olívia FALANGA WURSTER  lzabella JÉGH
Mgr. Stanislav KOIŠ  Pavol KUBIŠ Mgr. Barbora LUKÁČOVÁ  Boris VEREŠ
Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ