Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Infolišta

 

Dňa 20.5.2022 bude matričný úrad z technických príčin zatvorený.

Dotácie z rozpočtu mestskej časti - Výzvy na predkladanie žiadostí na rok 2022

 

Rozhodnutie na výrub 13 ks drevín rastúcich na pozemku žiadateľa parc. č. 5478/23, v kat. území Podunajské Biskupice

Súhlas na výrub 13 ks drevín rastúcich na pozemku žiadateľa parc. č. 5478/23, v kat. území Podunajské Biskupice

         Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z.o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a f)  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe žiadosti podanej Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 09 Bratislava  (ďalej len „žiadateľ“) zo dňa 15.11.2021 podľa § 47 ods. 3, § 48 ods. 1 a § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s ustanovením § 46 ods. 1 a §82 ods. zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) vydáva toto stanovisko:

S Ú H L A S         

          Na výrub 13ks. drevín rastúcich na pozemku žiadateľa parc. č. 5478/23, v kat. území Podunajské Biskupice

1. Populus canadiensis              324 cm /dvojkmeň/
2. Populus balsamifera              171 cm
3. Populus balsamifera              238 cm
4. Populus balsamifera              177 cm
5. Populus balsamifera              175 cm
6. Populus nigra                           101 cm
7. Populus nigra                           119 cm
8. Populus nigra                           135 cm
9. Populus nigra                           135 cm
10. Populus nigra                         153 cm
11. Populus nigra                         134 cm
12. Populus nigra                         138 cm
13. Populus nigra                         135 cm

V súlade s § 82 ods. 12 zákona správny orgán určuje žiadateľovi bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:
I/1  Výrub drevín uskutoční žiadateľ prednostne v čase vegetačného pokoja / 1.októbra do konca februára/ § 22 ods. 11 Vyhlášky č. 170/2021 Z.z. do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
I/2  Prípadný výrub drevín vo vegetačnom období uskutočniť s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov až po vypracovaní ornitologického posudku, alebo inom jednoznačnom preukázaní toho, že na drevine určenej na výrub nehniezdi chránený druh a po jeho doručení na orgán ochrany prírody. Posudok musí byť vypracovaný najviac 7 dní pred realizáciou výrubu.
I/3  V prípade, že sa drevine bude nachádzať chránený druh živočícha, je potrebné pred výrubom požiadať Ministerstvo životného prostredia SR o výnimku z ochrany.
I/4  Vykonávateľ výrubu zabezpečí odpratanie drevných zvyškov po výrube.
I/5  Výrub sa dotkne len drevín farebne označených na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na kmeňovom nábehu.

Všeobecné ustanovenia

  1. Z dôvodov uvedených v § 89 zákona, môže konajúci správny orgán na návrh účastníka konania, alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť, alebo zrušiť.
  2. Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté
  3. Nesplnenie povinnosti, uloženej orgánom ochrany prírody a krajiny v súhlase na výrub drevín, je možné sankcionovať v zmysle § 92 zákona

Odôvodnenia

           Na základe žiadosti ako dôvod nutnosti výrubu uviedol žiadateľ: „ Poškodenie na báze kmeňa, mokvajúce kmene a rozsiahle vnútorné dutiny, početné preschnutia konárov koruny.“  

Po obhliadke uskutočnenej  dňa 28.12.2021 bolo zistené, že zdravotný stav drevín skutočne zodpovedá opisu žiadateľa, čo je o.i. podporené aj konštatovaním Štátnej ochrany prírody SR-Dunajské Luhy.

V súlade s § 48 ods.1 Zákona ukladá žiadateľovi povinnosť zrealizovať náhradnú výsadbu  na pozemkoch „C KN“:
Parc. č. 5481/2
Parc.č.  555/1
Parc.č. 5311/3
Parc.č.  607

Celkový počet  drevín – 22ks
7ks Liquidambar styraciflua
5ks Tilia tomentosa Brabant
5ks Prunus serrulata Kanzan
5ks Amelanchier arborea Robin Hill

Dreviny na náhradnú výsadbu budú zapestované v podchodnej výške t.j. 200-220cm a obvod kmeňa bude 20-22cm.
Pri realizácii, čo sa týka výsadby, ukotvenia stromov kolmy, zálievky a následnej starostlivosti o dreviny bude postupované v zmysle arboristickeho štandardu. 

           Na základe ustanovení zákona 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, je možné uložiť náhradnú výsadbu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny / 5378,43€ /.

Vzhľadom na uvedené zistené skutočnosti tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Prílohy

rozhodnutie

Št. správa rozhodnutie o výrube II.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208 kB
Dátum vloženia: 19. 1. 2022 14:55
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 1. 2022 15:12
Autor: Ing. Eva Szlaurová

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je streda, 18.5.2022, 21:22:59

Aktuálne počasie

dnes, streda 18. 5. 2022
takmer jasno 20 °C 11 °C
štvrtok 19. 5. jasná obloha 22/7 °C
piatok 20. 5. slabý dážď 26/10 °C
sobota 21. 5. slabý dážď 26/14 °C

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Facebook

LESNÝ CELOK BRATISLAVA

Logo-Lesy.sk

Sused Slovnaft

Sused Slovnaft

starosta