Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Infolišta

Prajeme Vám šťastný nový rok! PF2020

Výzva pre občanov - členstvo v okrskových komisiách

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej
len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona

O z n a m u j e

začatie správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona na návrh žiadateľa spoločnosti ANV, s. r. o. so sídlom Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava, zo dňa 11 10. 2019 v súvislosti s výrubom 2 ks drevín (Populus tremula/topoľ osikový) rastúcich na pozemku parcela registra "C“ KN s parc. č. 474/1, LV 8690 v k. ú. Podunajské Biskupice (847755), obec Bratislava-Podunajské Biskupice na Vinohradníckej ulici. Z dôvodu padania konárov na zaparkované autá, zlého zdravotného stavu, hroziaceho nebezpečenstva pádu dreviny na vozovku a ohrozenia života a zdravia človeka.

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny
podľa § 21 ods. 1 a 2 správneho poriadku týmto v predmetnej veci nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s terénnou ohliadkou
dňa 07. 11. 2019 (utorok) o 10°° hod.,
zraz účastníkov konania bude pred vstupnou bránou do areálu spoločnosti ANV s. r. o. na
Vinohradníckej ulici …

Oznámenie o začatí správ. konania o vydaní súhlasu na výrub drevín (pdf)

Prílohy

ozn-zpoach-99-12912-2019-km.pdf

ozn-zpoach-99-12912-2019-km.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,73 kB
Dátum vloženia: 16. 10. 2019 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 10. 2019 14:12
Autor:
starosta